Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
โครงการวิจัย
  
บทคัดย่อ
รายงานฉบับสมบูรณ์
  
  
  
การวิจัย
  
ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถแห่งตนเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรม
การป้องกันกระดูกพรุน และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูกพรุนของประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง


การวิจัย
  

​การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

link​

การวิจัย
  

​รายงานการศึกษาการใช้พื้นที่และสภาพแวดล้อมของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

link​

การวิจัย
  
คู่มือโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

การวิจัย
  

การจัดการดูแลแบบบูรณาการระดับท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม​

โครงการ
งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558เมษายน – ธันวาคม 2557
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ (ทุนคณะ)​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มช ประจำปีงบประมาณ 2557 ตุลาคม – กันยายน 2558
  

การวิเคราะห์สถานการณ์โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งสู่ภาวะพฤฒิพลัง

(ทุน สภาสูงอายุ) โครงการ Stroke  โครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ทุน มช)​
โครงการ
ปี 2557 – 2559
  

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ​

โครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณตุลาคม -กันยายน 2558
  

ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ มช ประจำปีงบประมาณ 2557
  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 พฤษภาคม 2557 -พฤษภาคม 2558
  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 จำนวน พฤษภาคม 2557 - พฤศจิกายน 2558
  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 พฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558
  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคระบบหัวใจที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 พฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558
  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยสูงอายุโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุร กรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 พฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558
  

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ​

โครงการ
งบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557 พฤษภาคม 2557-พฤษภาคม 2558
  

การพัฒนารูปแบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่​

โครงการ
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  พฤษภาคม 2557- เมษายน 2558
  

การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีคามเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนในชุมชนการเคหะหนองหอย แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่​

โครงการ
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น พฤษภาคม 2557-เดือนเมษายน 2558
  

นวัตกรรมโรงเรียนสร้างสุข (ภาพ) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี​

โครงการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
  

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเรื่อง Chronic Care Model and Self-management support ในโรคเรื้อรัง​

โครงการ
สวรส
  

Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia and Factors Associated with BPDS in Asian Countries​

โครงการ
Osaka University  ปี 2014-2016
  

รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้   ( Integrated Community-based Long Term Care Model Using Community Participation for Dependent Elders​)

งานวิจัย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณที่ได้รับ 2,500,000.00 บาทตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554
  

​โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้

Model Development of Integrated Community-based Long Term Care Using

Community Participation for Dependent Elders​

งานวิจัย
  

​โครงการ รูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้   (Integrated Community-based Long Term Care Model Using Community Participation for Dependent Elders​)

โครงการ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2553 จำนวนเงิน 2,500,000.00 บาท1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553