Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ

:

plan

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ

(Center for Research and Innovation in Elderly Care)

แผนงานวิจัยปี 56

                แผนงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณา (วช) (2 ปี)

1.      แผนงานวิจัย รูปแบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม

โครงการวิจัยที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือประเมินแบบครอบคลุมสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม

โครงการวิจัยที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมในชุมชน

                         โครงการวิจัยที่ 3 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม

                         โครงการวิจัยที่ 4 ความเป็นไปได้ของรูปแบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม

                โครงการวิจัย (สวรส)

1. รูปแบบสหวิทยาการ มช. เพื่อส่งเสริมการสูงอายุที่บ้าน (2 ปี)

 

แผนงานวิจัยปี 57

 

1. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในสถานสงเคราะห์คนชรา

                1.1  การวิเคราะห์ระบบการดูแลสุขภาพในสถานสงเคราะห์คนชรา

                1.2  การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพในสถานสงเคราะห์คนชรา

                1.3  การทดสอบความเป็นไปได้และประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพในสถานสงเคราะห์คนชรา

2..ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

                                2.1 วิเคราะห์ความต้องการด้านการดำเนินธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

        2.2 ศึกษารูปแบบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

                                2.3 พัฒนารูปแบบธุรกิจบริการผู้สูงอายุ