Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อบริการวิชาการ
รายละเอียดการให้บริการวิชาการ
  

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 

ณ วัดข่วงเปาใต้ ตำบบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครฟื้นฟูสภาพ 

ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน และสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุจำนวน 10 คน  

เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2553  

ณ โบสถ์คริสตจักรสายสัมพันธ์ข่วงเปา ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครฟื้นฟูสภาพ ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน
และสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุจำนวน
10 คน


  

เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2553 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครฟื้นฟูสภาพ ตำบลท่าศาลาและตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน และสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุจำนวน 20 คน


  
พิธีเปิดศูนย์บริการสุขภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนตำบลบ้าน 

วันที่ 4 สิงหาคม 2553  พิธีเปิดศูนย์บริการสุขภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุชุมชนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  

​โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ชื่อโครงการ  :    ทิศทางการวิจัยด้านผู้สูงอายุ​

โครงการ  :    ทิศทางการวิจัยด้านผู้สูงอายุ

การบรรยายพิเศษ วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

ศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล​