Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/23/2014 9:50 AMองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 11 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/23/2014 8:39 AMองค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญฯ KM Focus Area 20 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/18/2014 11:09 AMองค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ KM Focus Area 3; องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 10 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/18/2014 10:48 AMองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 10 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/18/2014 10:05 AMองค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญฯ KM Focus Area 2; องค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ KM Focus Area 30 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/18/2014 9:45 AMองค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญฯ KM Focus Area 2; องค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ KM Focus Area 30 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/16/2014 9:09 AMองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 10 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/16/2014 8:32 AMองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 10 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ6/4/2013 3:43 PMองค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญฯ KM Focus Area 20 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ12/11/2012 3:57 PMองค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญฯ KM Focus Area 20 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ11/21/2012 2:26 PM0 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ11/21/2012 1:56 PM0 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ7/31/2012 11:02 AMองค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ KM Focus Area 30 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ7/20/2012 10:31 AMองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 10 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ7/20/2012 10:24 AMองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 10 Approved
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ7/20/2012 9:12 AMองค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ KM Focus Area 30 Approved
  
System Account2/23/2012 4:11 PMองค์ความรู้ที่ตอบสนองและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ KM Focus Area 3; องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำฯ KM Focus Area 1; องค์ความรู้ที่มีการใช้งานประจำที่สำคัญฯ KM Focus Area 21 Approved