Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Edit
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้ 
  
No presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ"ทำ LEAN อย่างไรให้เห็นผล" - กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ การใช้ LEAN ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ