Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Notes
Edit
แนะนำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแนะนำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  
ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
 
สาระจาก Youtube "อันดับโลกของการศึกษาไทย"สาระจาก Youtube "อันดับโลกของการศึกษาไทย"
  
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เผยอันดับโลกที่น่าสนใจของการศึกษาไทย
 
สาระจาก Youtube "ห้องเรียนไทยทำลายคิดสร้างสรรค์?"สาระจาก Youtube "ห้องเรียนไทยทำลายคิดสร้างสรรค์?"
  
ห้องเรียนที่มีแต่การสั่งการ ทุกคนต้องทำเหมือนกัน ทำโจทย์เดียวกัน วิธีเดียวกัน เพื่อให้ได้คำตอบเดียวกัน การศึกษาไทยไม่ช่วยให้เด็กคิด ไม่มีนิสัยชอบเรียนรู้ และกลัวความแตกต่าง

บันทึกการบรรยาย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เรื่อง การสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่­อสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต­นให้เป็นคนเก่ง (งาน คิด ดำเนินชีวิต) ให้กับคณะอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและ­เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช­มงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.55
 
สาระจาก Youtube "ค้นคว้าหาความรู้สำคัญกว่าความรู้"สาระจาก Youtube "ค้นคว้าหาความรู้สำคัญกว่าความรู้"
  
โรงเรียนพัฒนาทักษะเพียงส่วนเดียว ซึ่งไม่พอสำหรับสาขาอาชีพและชีวิตในอนาคต สิ่งที่ผู้ปกครองควรถือเป็นหนึ่งในภารกิจห­ลักคือ การฝึกทักษะชีวิตให้ลูก

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์พูดคุยกับผู้ปกครองเรื่อง การสร้างระเบียบวินัยให้เด็กยุคใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมังกรน้อย Little Dragon International School เมื่อ 14 ก.ค.55
 
สาระจาก Youtube "อะเมซิ่งเกาหลี vs อะเมซิ่งไทยแลนด์"สาระจาก Youtube "อะเมซิ่งเกาหลี vs อะเมซิ่งไทยแลนด์"
  
เกาหลีพัฒนาประเทศด้วยการศึกษา ส่งเสริมให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ส่วนการศึกษาของไทย มีห้องเรียนที่แข่งท่อง จำ ทำข้อสอบ แล้วแย่งกันเข้ามหาวิทยาลัย

บันทึกการบรรยาย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เรื่อง การสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่­อสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต­นให้เป็นคนเก่ง (งาน คิด ดำเนินชีวิต) ให้กับคณะอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและ­เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช­มงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.55
 
เตรียมพร้อมสู่ AEC "เข้าเอเซียน ต้องเตรียมตัวยังไง"เตรียมพร้อมสู่ AEC "เข้าเอเซียน ต้องเตรียมตัวยังไง"
  
ต้องใช้ภาษาอังกฤษไหม ครูจะช่วยเด็กให้รอดได้ยังไง
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บรรยายเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ปร­ะชาคมอาเซียน ให้กับอาจารย์ชั้นประถมและมัธยมในเขตเทศบา­ลเมืองชลบุรี เมื่อ 30 เม.ย.55 ณ เทศบาลเมืองชลบุรี
 
เตรียมพร้อมสู่ AEC "สี่ทักษะสำคัญ ทางรอดสู่อาเซียน"เตรียมพร้อมสู่ AEC "สี่ทักษะสำคัญ ทางรอดสู่อาเซียน"
  
ทักษะสำคัญ 4 ประการ เพื่อก้าวสู่อาเซียนและอาชีพในอนาคต ได้แก่
1.การค้นคว้าหาความรู้
2.การสื่อสาร
3.ความคิดสร้างสรรค์ และ
4.คุณธรรม ที่หาไม่ได้ในโรงเรียนไทย
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บรรยายเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าสู่ปร­ะชาคมอาเซียน ให้กับอาจารย์ชั้นประถมและมัธยมในเขตเทศบา­ลเมืองชลบุรี เมื่อ 30 เม.ย.55 ณ เทศบาลเมืองชลบุรี
 
เตรียมพร้อมสู่ AEC "4 เก่ง ไม่ตกงาน"เตรียมพร้อมสู่ AEC "4 เก่ง ไม่ตกงาน"
  
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ฟันธง! เก่ง 4 ทาง เอาตัวรอดได้แน่
 
สร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 1สร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 1
  
เรียนรู้การสร้างองค์กรแห่งความสุข จาก ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด เป็นที่กล่าวขวัญทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลมานาน  ซึ่งยึดหลักการบริหารธุรกิจตามรอยพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้น คือ
ผลิตให้มาก ใช้แต่พอดี เหลือเอาไปช่วยผู้อื่น ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาผสมผสานและปรับใช้กับการบริหารธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ
 
สร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 2สร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 2
  
เรียนรู้การสร้างองค์กรแห่งความสุข จาก ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด เป็นที่กล่าวขวัญทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลมานาน  ซึ่งยึดหลักการบริหารธุรกิจตามรอยพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้น คือ
ผลิตให้มาก ใช้แต่พอดี เหลือเอาไปช่วยผู้อื่น ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาผสมผสานและปรับใช้กับการบริหารธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ
 
สร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 3สร้างองค์กรแห่งความสุข ตอนที่ 3
  
เรียนรู้การสร้างองค์กรแห่งความสุข จาก ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด เป็นที่กล่าวขวัญทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลมานาน  ซึ่งยึดหลักการบริหารธุรกิจตามรอยพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้น คือ
ผลิตให้มาก ใช้แต่พอดี เหลือเอาไปช่วยผู้อื่น ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาผสมผสานและปรับใช้กับการบริหารธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ
 
เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก ดร.วัชรมงคล ตอน 1เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก ดร.วัชรมงคล ตอน 1
  
ดร.วัชรมงคล กับการบริหารธุรกิจ โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจฯ ที่บริษัทเผชิญอยู่
 
เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก ดร.วัชรมงคล ตอน 2เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก ดร.วัชรมงคล ตอน 2
  
ดร.วัชรมงคล กับการบริหารธุรกิจ โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจฯ ที่บริษัทเผชิญอยู่
 
เตรียมพร้อมสู่ AEC "แนวทางที่มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน" เตรียมพร้อมสู่ AEC "แนวทางที่มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน"
  
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมสำหรับงานใหม่ๆ ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในรายการชาวกรุง คิดต่าง สร้างปัญญา ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค.55 (ตอนที่ 3/6) ทางช่องเนชั่นชาแนล
 
ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - ระเบียบวินัยญี่ปุ่น"ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - ระเบียบวินัยญี่ปุ่น"
  
รายการ ดูให้เห็นเป็นความรู้ Thai PBS
 
ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น"ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น"
  
รายการ ดูให้เห็นเป็นความรู้ Thai PBS
 
ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - เมืองหนังสือมีชีวิต"ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - เมืองหนังสือมีชีวิต"
  
รายการ ดูให้เห็นเป็นความรู้ Thai PBS
 
ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - เมืองหนังสือมีชีวิต"ศึกษาจากญีปุ่น "ดูให้รู้ - เมืองหนังสือมีชีวิต"
  
รายการ ดูให้เห็นเป็นความรู้ Thai PBS
 
การศึกษา "หนึ่งเทอมงดสอบ-ตอบโจทย์ชีวิต" เกาหลีใต้ปฏิรูปการศึกษาม.ต้นการศึกษา "หนึ่งเทอมงดสอบ-ตอบโจทย์ชีวิต" เกาหลีใต้ปฏิรูปการศึกษาม.ต้น
  
ประธานาธิบดีปัก กึน เฮ ผู้นำหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ ได้สัญญาไว้ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งว่า จะปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมด้านอาชีพแก่นักเรียนมากขึ้น ผ่านมา 4 เดือนนับจากรับตำแหน่ง คำสัญญานี้กำลังจะเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่งผ่านนโยบายใหม่ที่ต้องใช้ความกล้าอย่างยิ่ง ในสังคมการศึกษาเกาหลีใต้ที่เลื่องลือว่า คร่ำเคร่งกับการสอบขนาดไหน นั่นคือ การให้โรงเรียนมัธยมต้นยกเลิกการจัดสอบหนึ่งภาคเรียน เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีเวลาไปค้นหาความถนัด และสำรวจตัวเองว่าสนใจอยากจะทำอะไรในอนาคต