Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
Folder: TQA
  
TQA6/10/2012 5:43 PMSystem Account
Folder: การจัดการความรู้
  
การจัดการความรู้6/10/2012 5:43 PMSystem Account
Folder: การบริหารความเสี่ยง
  
การบริหารความเสี่ยง6/10/2012 5:44 PMSystem Account
Folder: การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลลัพท์ (RBM)
  
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลลัพท์ (RBM)6/10/2012 5:44 PMSystem Account
Folder: การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580
  
การปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 2561-25809/24/2018 10:11 AMNo presence informationประสิทธิ์ เมืองมูล
Folder: ธรรมาภิบาล
  
ธรรมาภิบาล6/10/2012 5:44 PMSystem Account
Folder: ประชาคมอาเซียน
  
ประชาคมอาเซียน7/4/2012 12:22 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
Folder: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6/10/2012 5:44 PMSystem Account
Folder: ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม
  
ระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อม7/4/2012 12:23 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
Folder: ระบบงานสารบรรณ
  
ระบบงานสารบรรณ6/10/2012 5:44 PMSystem Account
Folder: สิทธิ-สวัสดิการ
  
สิทธิ-สวัสดิการ7/4/2012 12:01 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
3Rs.pdf
  
3Rs หนทางการอยู่รอด8/1/2012 9:44 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
KM in Digital Age.ppt
  
PowerPoint KM in Digital Age โดย นพ.สุธี  ฮั่นตระกูล11/21/2012 2:03 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
KM.pdf
  
การจัดการความรู้ ฉบับ KM-inside ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยึด12/13/2012 3:53 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
KM_Presentation for Planing.ppt
  
PowerPoint Presentation ในการ Brain strom การจัดการความรู้สำนักงานคณะ11/21/2012 2:30 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
kmindigital.jpg
  
11/21/2012 1:59 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
manual55.pdf
  
กลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย ลดการใช้พลังงาน 10-15%12/11/2012 4:08 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
แผนยุทธศาสตร์KM2556.xlsx
  
เอกสารประกอบการทำแผน KM ในกิจกรรม Brain strom การจัดการความรู้สำนักงานคณะ11/21/2012 2:31 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
การเขียนหนังสือราชการ_อบรมผ่านดาวเทียม.pdf
  
สรุปหลักการเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือ7/20/2012 10:30 AMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล KM in Digital Age.doc
  
เอกสารประกอบการบรรยาย KM in Digital Age ของ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล11/21/2012 2:04 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
คู่มือคนไทยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ.pdf
  
8/20/2013 4:05 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.ppt
  
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การบริหารจัดการภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”12/11/2012 3:45 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ
สรุปการเสวนา_PechaKuchaการพัฒนาบุคลากร.doc
  
Pecha Kucha การพัฒนาบุคลากร โดย นพ.สุธี  ฮั่นตระกูล11/21/2012 2:05 PMNo presence informationจักรภพ ธาตุสุวรรณ