Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานบริหารทั่วไป

:

Home

งานบริหารทั่วไป
​​CoreValue.gif
มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ2556.pdfมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ2556.pdf
​​

วิเคราะห์การใช้น้ำมัน55_56.pdfวิเคราะห์การใช้น้ำมัน55_56.pdf

logo_jpg.jpg 
นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.PDFนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.PDF
กรรมการตรวจประเมินผลการจัดการพลังงานในองค์กร.PDFกรรมการตรวจประเมินผลการจัดการพลังงานในองค์กร.PDF
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมช.PDFคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมช.PDF
คณะทำงานประหยัดพลังงานฯ คณะพยาบาลศาสตร์.pdfคณะทำงานประหยัดพลังงานฯ คณะพยาบาลศาสตร์.pdf
Branding1.png
มาตรการด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์.pdfมาตรการด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์.pdf
แผนบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน.pdfแผนบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน.pdf
แผนบริหารความเสี่ยงด้านพลังงาน ภัยพิบัติ.pdfแผนบริหารความเสี่ยงด้านพลังงาน ภัยพิบัติ.pdf

*** ที่อยู่ที่ถูกต้องของคณะพยาบาลศาสตร์ ***
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส  ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
 

 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/เรื่องแจ้งเวียน

 
  
  
  
11/11/2013 9:05 AM
  
5/22/2013 2:36 PM
  
5/22/2013 2:35 PM
 

งานบริหารทั่วไป

 
 

 ปฏิทินกิจกรรมงานบริหารทั่วไป

 
< June, 2018 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์. 053-935024 โทรสาร.053-894171
อีเมล์ : jakkapob.d@cmu.ac.th

 

manage.png

 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง