Skip Ribbon Commands
Skip to main content
รูปภาพ
  
ตำแหน่ง
  
  
  

อนุสรา.jpg

  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กำกับดูแลและร่วมดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้งานบริหารทั่วไป 5 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์  หน่วยบริหารงานบุคคล หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร หน่วยอาคารสถานที่ และหน่วยยานพาหนะ
49069anusra.t@cmu.ac.th-

IMG_5127.jpg

  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

1.การบริหารงาน
- ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะฯ และสำนักงานคณะฯ โดยกำหนดตัวชี้วัด รอบเวลากำกับติดตาม และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- ร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างงาน กับบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วย
- ร่วมออกแบบระบบการทำงานของงานร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI)/งานพัฒนา/ชิ้นงาน ของบุคลากรในความดูแลตามข้อตกลงใน TOR
2.การบริหารบุคคล
- ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน/ร่วมให้คำปรึกษา/
ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมนิเทศงาน

36060sompit@mail.nurse.cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_5120.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)​

49071waraporn.d@cmu.ac.thบริหารงานบุคคล

IMG_5123.jpg

  

​พนักงานพิมพ์ ส3

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กำกับดูแลและดำเนินงาน ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

35014prapai.in@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

IMG_4875.jpg


  

​ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานสารบรรณ : หนังสือตอบขอบคุณ
2. งานประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนในคณะ
3. งานเบิกค่าถ่ายเอกสาร 
4. งานจัดเวรผู้ตรวจเวร
5. งานเบิกวัสดุสำนักงาน
6. ดูแลการรับ-จ่ายพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35024prasit.mue@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4970.jpg

  

พนักงานปฏิบัติงาน

1. ธุรการสำนักงานคณบดี อาคาร 4
2. งานเลขานุการคณบดี ผู้บริหาร
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35011thunyaporn.koi@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4849.jpg

  

พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

1. งานประชาสัมพันธ์ภายในคณะ
2. งานประชาสัมพันธ์ภายนอกคณะ
3. งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35045supoj.c@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4831.jpg

  

พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

การเดินรับ-ส่งเอกสารราชการ การรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ การดูแลสำนักงานคณะฯ และร่วมดำเนินงานเปิด-ปิดอาคารสถานที่​

35024prayun.l@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_5023.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)​

35038busabong.ch@cmu.ac.thบริหารงานบุคคล

กตัญชลี.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

49071katanchalee.s@cmu.ac.thบริหารงานบุคคล

สุพล.jpg

  

ช่างประปา ช2

​1. งานซ่อมบำรุงระบบประปา
2. งานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบน้ำบาดาล และเครื่องกรองน้ำ
3. งานตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสุขภัณฑ์ และระบบน้ำเสีย
4. บันทึกข้อมูลปริมาณน้ำใช้เพื่อการบริโภค/อุปโภคของคณะ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35050supon.m@cmu.ac.thอาคารสถานที่

IMG_4925.jpg

  

พนักงานขับรถยนต์ ส2

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ  งานด้านการบริหารจัดการหน่วยยานพาหนะ  กำกับดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของหน่วยฯ  บริหารจัดการจ่ายงานให้พนักงานขับรถยนต์ให้บริการรถยนต์  ตรวจสอบควบคุม และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการให้บริการยานพาหนะประจำวัน  บริหารจัดการหนังสือราชการ  บริหารจัดการขออนุมัติให้พนักงานฯปฏิบัติงานล่วงเวลา และเบิกค่าตอบแทน  เบิกวัสดุและสิ่งของประจำหน่วย  ขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์และประสานงานกับอู่ซ่อม/ศูนย์ซ่อม  ขออนุมัติเช่ารถรับจ้าง  งานด้านการบำรุงรักษารถยนต์  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

36073manas.s@cmu.ac.thยานพาหนะ

สุภารัตน์.jpg

  

​พนักงานพิมพ์ ส3

1. งานสารบรรณกลาง (หนังสือเข้า)
2. งานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (MC คณะฯ)
3. สนับสนุนงานธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. สนับสนุนงานโครงการฯประชาสัมพันธ์
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

35024suparat.sa@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

จิราภรณ์.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน

1. ธุรการสำนักงานคณบดี  อาคาร 1
2. การจัดทำประกันอุบัติเหตุ (ปีละครั้ง)
3. สนับสนุนงานธุรการหน่วยยานพาหนะ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

49107jiraporn.a@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_5007.jpg

  

พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

งานบริการรถยนต์  เช่น ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร
36073prapat.j@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5042.jpg

  

​พนักงานบริการฝีมือ

งานบริการรถยนต์  เช่น ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073surasak.rarit@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5039.jpg

  

​พนักงานบริการฝีมือ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น  ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073paitoon.chuntee@cmu.ac.thยานพาหนะ

IMG_5036.jpg

  

พนักงานบริการฝีมือ

​งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073nirun.saowamarn@cmu.ac.thยานพาหนะ

นายนิติพัฒน์  จันทร์ตาไชย.jpg  

​พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073nitipat.c@cmu.ac.thยานพาหนะ

พชร.jpg

  

พนักงานบริการฝึมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

​งานบริการรถยนต์  เช่น  ตรวจสภาพรถประจำวัน  ให้บริการ และกรณีบริการเร่งด่วน บันทึกข้อมูลการให้บริการ และเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น  งานบำรุงรักษารถยนต์ เช่น ทำความสะอาดตัวรถ และห้องโดยสาร

36073phatchara.k@cmu.ac.thยานพาหนะ

รัชนี.jpg

  

​เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

35020rutchanee.tee@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

ประกายมาศ.jpg

  

​เจ้าหน้าที่สำนักงาน  (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช  ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

36063prakaimas.c@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

วินีรัตน์.jpg

  

​เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

35039wineerat.r@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

วรรณพร.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

35018wannaporn.namkam@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

มนัสชนก.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

ผู้ประสานงานสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

49077manuschanok.s@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

พลอยไพลิน.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)​

349070ploypailin.j@cmu.ac.thบริหารงานบุคคล

ชลลดา.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

35017chonlada.k@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

วารุณี.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน  ปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

35016warunee.wong@cmu.ac.thประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร

นิภาพร.jpg

  

​พนักงานบริการทั่วไป

1. ให้บริการอาคารสถานที่สำนักงานคณบดี อาคาร 4 และห้องประชุมยุทธศาสตร์
2. กำกับดูแลงานทำความสะอาดสำนักงานคณบดี อาคาร 4 และห้องประชุมยุทธศาสตร์
3. สนับสนุนงานธุรการสำนักงานคณบดี อาคาร 4
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35011niphaphon.t@cmu.ac.thอาคารสถานที่

ศุภลักษณ์.jpg

  

​พนักงานบริการทั่วไป

1. ให้บริการอาคารสถานที่สำนักงานคณบดี อาคาร 1 ห้องประชุมสมจิตต์ฯ และห้องประชุมเปรียบฯ
2. กำกับดูแลงานทำความสะอาดสำนักงานคณบดี อาคาร 1 ห้องประชุมสมจิตต์ฯ และห้องประชุมเปรียบฯ
3. สนับสนุนงานธุรการสำนักงานคณบดี อาคาร 1
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

49107supaluk.po@cmu.ac.thอาคารสถานที่
1 - 30Next