Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานบริหารทั่วไป

:

โครงสร้าง New

งานบริหารทั่วไป

โครงสร้างงานบริหารทั่วไป

โครงสร้างงานบริหาร.jpg
   
 
 
 
 
หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานจัด
การระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ ร่าง-โต้ตอบ  หนังสือราชการภายในและ
ภายนอก  แจ้งเวียนและเผยแพร่เอกสาร การขออนุมัติถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารระบบดิติตอล การขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ /พัสดุภัณฑ์คณะฯ การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี การจัดทำประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการที่พักอาศัย  สวัสดิการร้านค้า  การจัดทำคู่มือโทรศัพท์ ให้บริการติดต่อสอบถามการให้คำแนะนำข้อมูลเบื้องต้น
 
หน่วยบริหารงานบุคคล
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานสรรหา คัดเลือก  บรรจุแต่งตั้งบุคลากร  งานพัฒนาบุคลากร  งานสวัสดิการ ประกันสังคมบุคลากร  งานบำเหน็จ บำนาญบุคลากร  งานวินัยและนิติการบุคลากร  งานทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร
หน่วยอาคารสถานที่
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้บริการอาคารสถานที่ การใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่  จัดเก็บรักษากุญแจห้องสำรอง ทั้งหมดของคณะฯ  ควบคุมบริษัทการทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย
ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง  บริการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการดำเนินงานด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อมูล เช่น การใช้พลังงาน  รวบรวมข้อมูลด้านอาคารสถานที่
หน่วยยานพาหนะ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้บริการยานพาหนะประจำวัน  บริหารจัดการหนังสือราชการ  บริหารจัดการขออนุมัติให้พนักงานฯปฏิบัติงานล่วงเวลา และเบิกค่าตอบแทน  เบิกวัสดุและสิ่งของประจำหน่วย  ขออนุมัติซ่อมบำรุงรถยนต์และประสานงานกับอู่ซ่อม/ศูนย์ซ่อม  ขออนุมัติเช่ารถรับจ้าง  งานด้านการบำรุงรักษารถยนต์
หน่วยประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลและผลิตเอกสาร
หน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน บริการผลิตเอกสาร (ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา เรียง เย็บเล่ม) และธุรการสำนักวิชาพยาบาล-ศาสตร์
อัตรากำลัง  8  อัตรา
- ข้าราชการ                    2  อัตรา
- พนักงานปฏิบัติการ           3  อัตรา
- พนักงานส่วนงาน             1  อัตรา
- ลูกจ้างประจำ                  2  อัตรา
 
อัตรากำลัง  4  อัตรา
- พนักงานปฏิบัติการ         4  อัตรา
อัตรากำลัง  9  อัตรา
- ข้าราชการ                    -  อัตรา
- พนักงานปฏิบัติการ           1  อัตรา
- พนักงานส่วนงาน             5  อัตรา
- ลูกจ้างประจำ                  3  อัตรา
อัตรากำลัง  7  อัตรา
- ข้าราชการ                   -  อัตรา
- พนักงานปฏิบัติการ          2  อัตรา
- พนักงานส่วนงาน            4  อัตรา
- ลูกจ้างประจำ                1  อัตรา
อัตรากำลัง  9  อัตรา
- ข้าราชการ                    -  อัตรา
- พนักงานปฏิบัติการ           3  อัตรา
- พนักงานส่วนงาน             5  อัตรา
- ลูกจ้างประจำ                  1  อัตรา
 
 

วิสัยทัศน์
          คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากล  ด้านการศึกษา และการวิจัย
 
ค่านิยม
          การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในองค์กร
 
          วัฒนธรรมองค์กร
          ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ  โดยการเรียนรู้ร่วมกัน  
          และเอื้ออาทรซึ่งกันและกั