Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานบริหารทั่วไป

:

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

งานบริหารทั่วไป

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 บุคลากร

 
รูปภาพ
  
ตำแหน่ง
  
  
  

IMG_5127.jpg

  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

1.การบริหารงาน
- ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะฯ และสำนักงานคณะฯ โดยกำหนดตัวชี้วัด รอบเวลากำกับติดตาม และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- ร่วมกำกับดูแลและตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างงาน กับบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วย
- ร่วมออกแบบระบบการทำงานของงานร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- ร่วมกำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI)/งานพัฒนา/ชิ้นงาน ของบุคลากรในความดูแลตามข้อตกลงใน TOR
2.การบริหารบุคคล
- ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน/ร่วมให้คำปรึกษา/
ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมนิเทศงาน

36060sompit@mail.nurse.cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4875.jpg


  

​ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานสารบรรณ : หนังสือตอบขอบคุณ
2. งานประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนในคณะ
3. งานเบิกค่าถ่ายเอกสาร 
4. งานจัดเวรผู้ตรวจเวร
5. งานเบิกวัสดุสำนักงาน
6. ดูแลการรับ-จ่ายพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35024prasit.mue@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4970.jpg

  

พนักงานปฏิบัติงาน

1. ธุรการสำนักงานคณบดี อาคาร 4
2. งานเลขานุการคณบดี ผู้บริหาร
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35011thunyaporn.koi@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4849.jpg

  

พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

1. งานประชาสัมพันธ์ภายในคณะ
2. งานประชาสัมพันธ์ภายนอกคณะ
3. งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35045supoj.c@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

IMG_4831.jpg

  

พนักงานบริการทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)

การเดินรับ-ส่งเอกสารราชการ การรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ การดูแลสำนักงานคณะฯ และร่วมดำเนินงานเปิด-ปิดอาคารสถานที่​

35024prayun.l@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

สุภารัตน์.jpg

  

​พนักงานพิมพ์ ส3

1. งานสารบรรณกลาง (หนังสือเข้า)
2. งานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (MC คณะฯ)
3. สนับสนุนงานธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4. สนับสนุนงานโครงการฯประชาสัมพันธ์
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

35024suparat.sa@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

จิราภรณ์.jpg

  

​พนักงานปฏิบัติงาน

1. ธุรการสำนักงานคณบดี  อาคาร 1
2. การจัดทำประกันอุบัติเหตุ (ปีละครั้ง)
3. สนับสนุนงานธุรการหน่วยยานพาหนะ
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

49107jiraporn.a@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์

สายทอง.jpg

  

​พนักงานพิมพ์ ส3

1.  งานบริหารจัดการควบคุมการออกเลขที่หนังสือและส่งหนังสือออกภายนอกคณะฯ
2.  งานบริหารจัดการควบคุมการออกเลขที่หนังสือคำสั่งคณะฯ
3.  งานตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
4.  งานธุรการ  บริหารจัดการหนังสือเวียน (ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ ต่างๆ)
5.  งานร่าง-โต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก
6.  งานสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์
7.  งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
8.  งานเสนอแฟ้มเสนอผู้บริหาร
9.  งานคัดแยกจดหมายธรรมดาจ่าหน้าซองเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
10. การให้บริการรับโทรศัพท์ ติดต่อ สอบถาม การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
11. การให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถาม
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

35024saithong.kh@cmu.ac.thสารบรรณและประชาสัมพันธ์