Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานบริหารทั่วไป

:

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/เรื่องแจ้งเวียน: ที่จอดรถจักรยานยนต์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

หัวข้อ

ที่จอดรถจักรยานยนต์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

เนื้อหา

ในเดือนพฤษภาคม 2556 หน่วยอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังหน่วยอาคารสถานที่ เพื่อจัดทำเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่นำรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณอาคาร 1 จึงขอความร่วมมือบุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกท่าน ให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดในบริเวณดังกล่าวได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 7.30-17.00 น. ทั้งนี้บริเวณพื้นที่เดิมที่เคยใช้จอดรถจักรยานยนต์ ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามจอดเพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถจักรยานยนต์กีดขวางทางสัญจร และการขนย้ายของต่างๆ ในการดำเนินงานของคณะ

จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน​

Expires

6/20/2013

Attachments

Created at 5/22/2013 2:35 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 5/22/2013 2:35 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ