Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > หลักสูตร – ชุดวิชา/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา

Category : การพัฒนาสมรรถนะหลักในการบริหารจัดการ

August 21
การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสาร
April 08
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
April 08
ความรู้เรื่องการเงินและการบริหารงบประมาณสำหรับหัวหน้างาน
April 08
การบริหารงานภาครัฐ บทบาทของหัวหน้างาน
April 08
การพัฒนาคุณภาพงาน
April 08
วิธีบริหารคนเก่งและคนที่หลากหลายในองค์กร
April 08
สภาวะผู้นำและการจัดการในองค์กร (Leadership)
April 08
เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
April 08
หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
April 08
การวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหารระดับต้น (Strategic Planning)
1 - 10Next
 

 Related Items in Comments

 

Comments

There are no comments for this post.