Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts > การบริหารงานภาครัฐ บทบาทของหัวหน้างาน
April 08
การบริหารงานภาครัฐ บทบาทของหัวหน้างาน

​โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
หัวข้อ  การบริหารงานภาครัฐ บทบาทของหัวหน้างาน
วันที่ 2 เมษายน 2558  9.00-12.00 น.
วิทยากร  นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น

Comments

There are no comments for this post.