Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Edit
  

 • บทบาทของหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย
 • การวางแผน
 • ภาวะผู้นำ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 • การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน
 • การสื่อสาร การถ่ายทอด
 • การเจรจาต่อรองและการลดความขัดแย้ง
 • การจูงใจและการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 • การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 • การสร้างทีมงานและการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • การเงินและการบริหารงบประมาณ 

 
  

 • การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  และการจัดทำแผนปฏิบัติงานในหน้าที่
 • การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และการถ่ายทอดความรู้
 • การสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา
 • การพัฒนาทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงงาน 
 • ทัศนคตีที่ดีในการให้บริการ
 • พฤติกรรมและทักษะการทำงานเป็นทีม

 
  

 • ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน
 • การสร้างความสุขในองค์กร 
 • การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การดูแลรักษาสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพกายและใจ และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน
 • การสร้างเสริมบุคลิกภาพ

 
  

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์คณะ
 • ระบบการบริหารงาน 
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติด้านวินัย
 • หลักปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
 • สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
 • การใช้งานระบบ IT 

 
  

 • TQA-EdPex
 • การปรับปรุงงานโดยระบบบริหารแบบลีน
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารโครงการ 
 • การจัดการ/การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับ AEC 
 • ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสาร
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน/พัฒนาการปฏิบัติงาน
 • ความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่งหน้าที่