Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

:

result

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ( Center of Community Health System Development )
รายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาสที่ 1/2558 (มกราคม-มีนาคม)

รูปภาพ 4.png

รายงานการดำเนินงาน

โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

1.     ผลผลิตตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ (Output)

ชื่อแผนงาน

ยุทธศาสตร์

กิจกรรม

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดตามแผน

ผลผลิตตามตัวชี้วัด

แผนงาน

ที่ 1

1. ศึกษาสถานการณ์สุขภาพของชุมชนเกี่ยวกับทุนของชุมชนด้านสุขภาพในทุกมิติทุกประเด็น

1.   มีการสำรวจทุนทางสังคมและศักยภาพของตำบลในอำเภอสารภี
1.1 มีการจัดตั้งคณะทำงานกลางและคณะทำงานระดับพื้นที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอ
1.2 ได้ดำนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่คณะทำงานและคณะทำงานระดับพื้นที่ทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบล
1.3 มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล สถานการณ์สุขภาพชุมชน
1.4 ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ประสมประสานกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และโปรแกรมการเก็บข้อมูล online ด้วย Application SaraphiHealth
1.5 มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 60 % ของจำนวนครัวเรือน
1.6 มีการจัดเวทีกลุ่มภาคีเพื่อตรวจสอบข้อมูลและกำหนดประเด็นการพัฒนาทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบล
2. การจัดทำรายงานทุนของชุมชนและแผนที่ศักยภาพของตำบลในอำเภอสารภี อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์
3. การจัดทำรายงานทุนของชุมชนและแผนที่ศักยภาพของตำบลในอำเภอสารภี อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์

1. คณะทำงานกลางและคณะทำงานระดับตำบล

2. ได้เครื่องมือรวมรวบข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของชุมชน

3.  รายงานทุนของชุมชน และแผนที่ศักยภาพของตำบล

4. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพตำบล

5. ได้ประเด็นการพัฒนาระบบและกลไกทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบล

1.  ร้อยละ 80 ของตำบลในอำเภอสารภีมีแผนที่ศักยภาพของตำบลในภาพรวมและเฉพาะประเด็น

2. ร้อยละ 80 ของตำบลในอำเภอสารภีมีระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่ครอบคลุมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

1.  ร้อยละ 100 ของตำบลในอำเภอสารภีมีแผนที่ศักยภาพของตำบลในภาพรวมและเฉพาะประเด็น

2. ร้อยละ 100 ของตำบลในอำเภอสารภีมีระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่ครอบคลุมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

แผนงาน

ที่ 2

พัฒนาระบบและกลไกการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

1.มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
2.มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ ระบบ และกลไกการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
3.มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารูปแบบที่พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
4.มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้กับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

รูปแบบการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ ครอบคลุมประเด็นปัญหาของพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

รูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตำบลในอำเภอสารภี ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประเด็นปัญหาของชุมชนภายใน 3 ปี

ทุกตำบลมีการกำหนดภาพฝันและแผนการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเป็นไปตามภาพฝัน โดยใช้เวที “ข่วงกำกึ๊ดตำบล” เป็น เวทีที่จะพูดคุยหารือและช่วยกันแก้ไขปัญหา ของชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ “ข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภี” ประกอบไปด้วยสมาชิกจากสภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบลและตัวแทนคณะทำงานข่วงกำกึ๊ดตำบล เข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงกับ ข่วงกำกึ๊ดตำบล ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตำบล

โดยทั้งในข่วงกำกึ๊ดตำบลและข่วงกำกึ๊ดอำเภอจะมีนักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสารภี รพ.สต. ทต. เข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม

แผนงานที่ 3

พัฒนาศักยภาพองค์กรบุคลากรในพื้นที่และภาคีเครือข่าย

1.พัฒนาหลักสูตรตามประเด็นจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในแผนงานที่2
2.พัฒนาคู่มือในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิตามรูปแบบในแผนงานที่2
3.พัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากร และภาคีเครือข่าย
4.จัดทำโครงการตามประเด็นที่เลือกสรรเพื่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
5.ดำเนินงานตามโครงการ
6.ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีการทำงาน

หลักสูตรในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามประเด็น
-ชุดคู่มือกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
-รูปแบบระบบและกลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิครอบคลุมประเด็นปัญหาของชุมชน
-นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพเฉพาะประเด็น,พื้นที่

1.กลไกการจัดการสุขภาพในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม
2.การมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาคีหลักและชุมชน
3.การปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

4.การแก้ปัญหาของคนในชุมชน

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 

การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ บุคลากร ของโรงพยาบาลสารภี สาธารณสุขอำเภอสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหัวข้อ “Happy work Happy soul” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

 

แผนงานที่ 4

ศึกษารูปแบบและ

นวตกรรมการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

1.การจัดทำกรณีศึกษาของแต่ละพื้นที่จากโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโดยครอบคลุม
- กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- ระบบกลกไกในการขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะ
- ทรัพยากรในการพัฒนา
- นวัตกรรมการบริการสุขภาพที่เกิดขึ้น

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้จากกรณีศึกษาตามประเด็นที่เลือกสรร รูปแบบ ระบบ กลไก และนวตกรรมการบริการสุขภาพ
3.จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่

ชุดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและนวตกรรมการบริการสุขภาพที่ขับเคลื่อนให้เกิดสุขภาวะในชุมชน เช่น    นวตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นักจัดการสุขภาพประจำครอบครัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ biological clock ระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

 

นโยบายสาธารณะเฉพาะประเด็นและเฉพาะพื้นที่ข้อมูลการบริการสุขภาพภาระโรคที่ลดลง

เกิดนวตกรรม SaraphiHealth Application ระบบข้อมูลสุขภาพแบบ real time

 

เกิดการพัฒนา Home Care Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานผล และสืบค้นข้อมูลการเยี่ยมบ้าน

 

 

 

 

แผนงานที่ 5

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลสู่พื้นที่อื่น

1.การจัดทำสื่อการเรียนรู้จากกรณีศึกษาประเด็นที่เลือกสรรหรือชุดความรู้ที่สังเคราะห์จากการปฏิบัติงานของพื้นที่

2.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับพื้นที่ เพื่อนำเสนอชุดความรู้/นวตกรรมนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย

3.การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

4.ระบบการติดตามประเมินผลภายใน เพื่อการพัฒนาและเป็นแนวทางในการกำกับติดตาม

 

1.มีสื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่พื้นที่อื่น

2.เกิดศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการสุขภาวะระดับตำบล/อำเภอ

3. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น website, การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ, การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ เป็นต้น

พื้นที่ขยายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

โครงการสนับสนุนระบบข้อมูลสุขภาพ ใน 51 อำเภอทั่วประเทศ

มีการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการฯ สู่สาธารณะทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ SaraphiHealth Application เป็นเจ้าของร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสสส.

 


ภาคผนวก

กิจกรรมโครงการฯ ตุลาคม  2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558

·     เดือนตุลาคม 2557

1)         วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 13.30 - 16.00 น. ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ : จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2)        วันพฤหัสบดีที่ 2 และวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ประชุม DHML ณ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

3)        วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 บริษัท เอ.ซี.คลัภย์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีโครงการฯ

4)        วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ประชุมผู้เก็บข้อมูล อำเภอวัดโบสถ์ และ ถอดบทเรียน จังหวัดพิษณุโลก

5)        วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 ประชุมเรื่องการจัดการขยะอำเภอสารภี ณ โรงพยาบาลสารภี

6)        วันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ถ่ายทำ VTR สำหรับพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

7)        วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ประชุมแนะนำโครงการ 51 อำเภอ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

8)        วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2557 ประชุมถอดบทเรียน ทดสอบการเก็บข้อมูล ตำบลถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร

9)        วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ประชุมการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องวชิรธาน โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่

10)     วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 Kick off โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

·     เดือนพฤศจิกายน 2557

1)         วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 งานมหกรรมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง และพิธีเปิดศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง

2)        วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 การประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 5/2557

3)        วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นำเสนอประโยชน์การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน Saraphi Health ในพื้นที่ขยายการเก็บข้อมูลร่วมกับนายอำเภอ นายกอบต. และผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4)        วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยเชิญ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง เป็นวิทยากรในหัวข้อ Saraphi Health Application ณ โรงพยาบาลสารภี

5)        วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ แม่กำนันจิตกัญญา วัฒนวงศ์วิจิตร พระฤทธิชัย อภิเมธี คุณสุรีย์ อินทเนตร เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาโปรแกรมนานาชาติ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

6)        วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 งานมหกรรมสุขภาพและงานลอยกระทงตำบลท่ากว้าง

7)        วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 การประชุมคณะกรรมการข่วงกำกึ๊ด

8)        วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 การประชุมหารือนอกรอบกับแกนนำชุมชน

9)        วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลขัวมุง

10)     วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลไชยสถาน

11)      วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 การอบรมผู้เก็บข้อมูลสุขภาพโดยใช้โปรแกรม “CentralHealth4 : SaraphiHealth” แก่หน่วยงานเครือข่ายนำร่อง สปสช.เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12)     วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 การประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13)     วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 การอบรมอสม. เจ้าหน้าที่รพสต. และแกนนำชุมชน IT ตำบลสารภี ณ โรงพยาบาลสารภี

14)     วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 Indepth Interview หัวหน้าคณะทำงานประจำตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตำบลยางเนิ้ง ตำบลหนองผึ้ง ตำบลชมภู

15)     วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง นำเสนอ SaraphiHealth Application และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ในงานประชุมการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

16)     วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557โครงการสารภีได้ต้อนรับ ผอ.วิบูลย์ทัต สุทันธนศักดิ์ พร้อมคณะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และนางปาริชาติ ศวะรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบข้อมูล นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ TDRI นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 และคณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการข้อมูลพร้อมกับเข้าเยี่ยมชมบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสารภี โดยมีนายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลสารภี นางอำไพ หุ่นโพธิ์ แม่หลวงหมู่ที่ 5 นายปริญญา ศิริอ้าย และนางปิยะฉัตร ทรงสุภท สท.ตำบลสารภี พร้อมด้วยคณะอสม. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17)     วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลดอนแก้ว ขอเลื่อนไปจัดวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เนื่องจากมีพิธีบรรจุร่างของพระครู

18)     วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลท่าวังตาล

19)     วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 In-depth Interview อาจารย์หัวหน้าคณะทำงานประจำปีตำบลป่าบง ตำบลไชยสถาน ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว

20)    วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นพ.จรัส สิงห์แก้ว และรศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง นำเสนอ Saraphi Health Application ประโยชน์การนำข้อมูลไปใช้ กับคณะกรรมการสาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวมสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสารภี

21)     วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ประชุมคณะทำงานข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภีครั้งที่ 3 ณ โรงพยาบาลสารภี

22)    วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ นพ.จรัส สิงห์แก้ว รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง เป็นวิทยากรแนะนำ Saraphi Health Application การใช้ประโยชน์ และข้อดีของการมีข้อมูลชุมชน

23)    วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลท่ากว้าง

24)    วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 อบรม SRM ตำบลดอนแก้ว ณ โรงแรมเดอะปาร์ค

25)    วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลสารภี

26)    วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 Focus Group ตำบลยางเนิ้ง

27)    วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 In-depth Interview อาจารย์หัวหน้าคณะทำงานประจำตำบลท่ากว้าง ตำบลสารภี ตำบลหนองแฝก และตำบลท่าวังตาล

28)    วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภี ประเด็นเกษตรกร ณ โรงพยาบาลสารภี

29)    วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สมัชชาสวัสดิการชุมชน ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

30)    วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ทบทวนประเด็นนำเสนอสมัชชาชาติ

31)     วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภีสัญจร ตำบลสันทรายมหาวงศ์ ณ บ้านป้าจันทร์สม อสม.ตำบลสันทรายมหาวงศ์ มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้กว่า 100 คน

·     เดือนธันวาคม 2557

1)         วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ประชุมคณะทำงานโครงการสารภีครั้งที่ 8

2)        วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชุมข่วงกำกึ๊ดตำบลไชยสถาน ณ วัดนันทราม

3)        วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 อบรมอสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. และแกนนำชุมชน ตำบลดอนแก้ว

4)        วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 Focus Group ตำบลหนองผึ้ง

5)        วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดูงานโครงการสารภี ณ โรงพยาบาลสารภี

6)        วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 Focus Group ตำบลหนองแฝก

7)        วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 Focus Group ตำบลดอนแก้ว

8)        วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ นำคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานโครงการสารภี จำนวน 65 คน

9)        วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 Focus Group ตำบลสันทรายมหาวงศ์

10)     วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 Focus Group ตำบลป่าบง

11)      วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดูงานอำเภอสารภี ณ เทศบาลตำบลท่ากว้าง และเปิดตัวหมอครอบครัวอำเภอสารภี

12)     วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 Focus Group ตำบลชมภู

13)     วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดตัว หมอครอบครัว ของกระทรวงสาธารณสุข ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

14)     วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 24 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

15)     วันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ณ เมืองทองธานี

16)     วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2557 ข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภีสัญจรครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้หน้าวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล

·     เดือนมกราคม 2558

1)         วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 สรุปผลงานปี 2557 PCA ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสารภี รพ.สต.ทุกแห่งนำเสนอ สรุปภาพรวมการทำงาน โดยเน้นการชื่นชม เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนทำงาน

2)        วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 คณะทำงานตำบลดอนแก้ว ดูงานเกษตรอินทรีย์ ณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

3)        วันพุธที่ 14 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ประชุม DHML ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 1/2558) ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

4)        วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 อบรมอสม.ของโรงพยาบาลเทศบาลอำเภอเมือง เรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนและรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง และน.ส.วไลรักษ์ รัติวนิช

5)        วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 นำเสนอโครงการสารภี และแนะนำโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ณ อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี

6)        วันจันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 DHML จังหวัดลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ DHML จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสารภี

7)        วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศติมอร์เลสเต้ ณ โรงพยาบาลสารภี

8)        วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน Chiang Mai Health

9)        วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  ร่วมต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสานพลังรุ่นที่ 3 ณ วัดท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

10)     วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ประชุมนำเสนอรูปแบบการทำงานของอำเภอสารภีและหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย (ดูแลเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา และตำบลช้างม่อย) เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมอสม.ในการเก็บข้อมูล Chiang Mai Health

11)      วันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 นำเสนอโครงการสารภี และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

12)     วันที่ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 มหกรรมสุขภาพตำบลท่ากว้าง และข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภีสัญจรครั้งที่ 1/2558 ณ วัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี

·     เดือนกุมภาพันธ์ 2558

1)         วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะทำงานโครงการสารภี ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

2)        วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ต้อนรับคณะดูงานรพ.สวนผึ้ง ณ โรงพยาบาลสารภี

3)        วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ต้อนรับคณะดูงานจาก STEP ณ โรงพยาบาลสารภี

4)        วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นำเสนอโครงการสารภี ในการอบรมอสม. แกนนำชุมชน ตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5)        วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการ 55 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง " การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จากโปรแกรม SaraphiHealth ในการดำเนินงานในชุมชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่" โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง อ.ดร.รังสิยา นารินทร์ ผศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สารภี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6)        วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมงานเปิดตัวโครงการ PODD ของคณะสัตวแพทย์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

7)        วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แนะนำโครงการการสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ ณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8)        วันพฤหัสบดีที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่รพ.สารภี เจ้าหน้าที่ รพสต. คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชนตัวแทนจากอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร

9)        วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภี ณ อโรคยาศาลาบุญ ตำบลชมภู

10)     วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มหกรรมสุขภาพตำบลขัวมุง และข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภีสัญจรครั้งที่ 2/2558 ณ รพ.สต.ขัวมุง

·     เดือนมีนาคม 2558

1)         วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ต้อนรับคณะดูงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.พะเยา    ม.ศรีนครินทรวิโรจน์ ม. บูรพา ม.ทักษิณ ม.สงขลานครินทร์ และม.เชียงใหม่ รวม 11 มหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว รวมประมาณ 20 คน ณ โรงพยาบาลสารภี

2)        วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 1/2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3)        วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ต้อนรับชมรมพยาบาลจากโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูงาน ณ โรงพยาบาลสารภี

4)        วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 การอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสารภี สาธารณสุขอำเภอสารภี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “Happy Work Happy Soul”  โดย ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5)        วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนข่วงกำกึ๊ดอำเภอสารภี การบูรณาการ 5 ประเด็นร่วมของอำเภอ (1. เกษตรอินทร์ 2. ผู้สูงอายุ 3. เด็กและเยาวชน 4. ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ 5. สิ่งแวดล้อมและขยะ) ณ วัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

6)        วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ผู้จัดการโครงการฯ นพ.จรัส สิงห์แก้ว ผอ.รพ.สารภี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพฯ นำเสนอโครงการสารภี และประโยชน์การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน SaraphiHealth ณ รพ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

7)      วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ผู้ประสานงานโครงการนำเสนอโครงการสารภี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล และสมัชชาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

8)      วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยคุณวิวรรณ เอกรินทรากุล นักวิชาการสำนัก 7 และคุณจุฑารัตน์ กองสุวรรณ นักวิชาการสำนัก 8 พบปะหารือกับ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ผู้จัดการโครงการสารภี และนพ.จรัส สิงห์แก้ว ผอ.รพ.สารภี ณ รพ.สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลสารภี

9)      วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลป่า เพื่อให้บริการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ติดบ้านติดเตียง บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนทั่ว รวมถึงการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาวะองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย บง ณ วัดไชยสถาน(พระพุทธเจดีย์ ๙ ยอด ) ตำบลป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

10)   วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 การประชุมคณะทำงานโครงการสารภีครั้งที่ 2/2558  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

                            แบบสำรวจงานวิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

¨ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลฯ         ¨ ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์

R ศูนย์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ                     ¨ ศูนย์การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยฯ

¨ ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช          ¨ ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

¨ ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศฯ      ¨ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 

1.     โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ที่กำลังดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินงาน

แหล่งที่มาของงบประมาณ

หมายเหตุ

1

โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตุลาคม 2555 กันยายน 2558)

สสส.

สำนัก 7

มีอาจารย์รับผิดชอบดำเนินการใน 12 ตำบล

2

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2559

สสส.

สำนัก 7

พื้นที่ดำเนินการ 51 อำเภอ ในเครือข่ายของ สสส. และ สป.สช.

3

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ:จังหวัดเชียงใหม่

15 กันยายน2557 – 14 กันยายน 2560

สสส.

สำนัก 7

สสจ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับทุนโดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นฝ่ายประสานงานและนักวิชาการสนับสนุนการดำเนินงาน

 

 

 

 

2.  โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างเพื่อเสนอของบประมาณ

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย

ที่กำลังพัฒนาโครงร่าง

แหล่งทุนที่คาดว่าจะเสนอของบประมาณ

หมายเหตุ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

3.  งานบริการวิชาการและการจัดการความรู้

ลำดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและการจัดการความรู้

ลักษณะโครงการ

กลุ่ม

เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

ที่จัดทำ

หมายเหตุ

1

การอบรม การเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาข้อมูลระบบสุขภาพชุมชน

ภายใต้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ

การอบรมให้ความรู้

เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในอำเภอต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฯ

19 – 20 มีนาคม 2558

ณ ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์(2104) ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ:จังหวัดเชียงใหม่                       

 

พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน

25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่

15 กันยายน255714 กันยายน 2560

สสส.

สำนัก 7สสจ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับทุนโดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นฝ่ายประสานงานและนักวิชาการสนับสนุนการดำเนินงาน

กรุณาส่งคืน : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ภายในวันที่  16 มีนาคม 2558


Download Document Here

​********************************************************​​RI0NAPZX.jpg 
 

กิจกรรม

Ø  เตรียมชุมชน การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลสารภี องค์กรท้องถิ่น และประชาชน ให้เป็นผู้เริ่มคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

Ø  พัฒนานักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรจากโรงพยาบาลสารภี และองค์กรท้องถิ่น

Ø  พัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้ Application ชื่อSaraphiHealth สำหรับระบบ iOS และระบบ Android เพื่อเก็บข้อมูลแบบ Digital Online ผู้เก็บข้อมูลสามารถใช้ Applicationบันทึกข้อมูลและ upload ข้อมูลไปยัง server เพื่อการประมวลผลทันที นอกจากนั้นแล้ว ยังได้นำเทคโนโลยี GIS ระบุพิกัดของครัวเรือน และภาพถ่ายของบ้าน เพื่อรองรับพัฒนาการบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนแบบ Pro-active และครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นนวตกรรม การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศ

Ø  ประสานความร่วมมือกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา Application

Ø  ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้ง True Corporation และ Google ในการเข้ามาสนับสนุน ทำให้เกิดความร่วมมือกันทำงาน

Ø  พัฒนาเยาวชนและอาสาสมัครในพื้นที่ เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่