Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อ
  
  

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)​

งานวิจัย
  

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 


การวิจัย
  

โครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่​

โครงการ
  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ​

โครงการ
  

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ:จังหวัดเชียงใหม่​

โครงการ
  

โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ ปีที่ 1​

โครงการ
  

โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบล พื้นที่ภาคเหนือ ปีที่ 2​

โครงการ