Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

:

plan

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ( Center of Community Health System Development )
ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ด้านวิจัย
 
 
 
ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์
  1. พัฒนากลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและมีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
  2. พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสามารถในระดับนักวิจัยอาวุโส
  3. พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ