Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

:

method

ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ( Center of Community Health System Development )

1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
5 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
7 .  อ.ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
8 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
9 .  อ.ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
10 .  ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการและเลขานุการ