Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​​​​​​
  
 1. คำสั่ง เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรมในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. คำสั่ง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

 3. คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 2560

4. ประกาศคณะพยาบาลเรื่องการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานฯ ประจำปี 2560

5. คำสั่งคณะพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

6. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์เฉพาะทาง และเพิ่มศูนย์การพยาบาลเฉพาะทางประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

7. คำสั่งคณะพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

8. คำสั่งคณะพยาบาล ที่ 640/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)  อ.ดร.หรรษา

9. ประกาศคณะพยาบาลเรื่องการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานฯ ประจำปี 2562

10. คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3179/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

11. คำสั่งคณะพยาบาล ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์​