Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อบริการวิชาการ
รายละเอียดการให้บริการวิชาการ
  
  

การพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ​

  

การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมทางคลินิก ระยะที่ 2​

  

การประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านระบบสุขภาพ​

  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพทางเพศ และเพศศึกษาในกลุ่มเยาวชน อำเภอสารภี เชียงใหม่​

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากร

กลุ่มเยาวชน อาจารย์ และสมาชิก อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 65 คน​

6 เมษายน 2559
  

วิทยากรบรรยายเรื่อง นวัตกรรมทางการพยาบาล​

วิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรม

บุคคลาการพยาบาล แผนกการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน 143 คน

23 เมษายน 2559 และ 14 พฤษภาคม 2559
  

โครงการพัฒนาแกนนำพยาบาล สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่​

การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนในการดำเนินโครงการ

กรรมการแต่ละภาคทั้งประเทศ​

18-19 มิถุนายน 2559
  

ร่วมเสวนา "Innovation for Health" คณะพยาบาลศาสตร์​ 

วิทยากร ร่วมเสวนา 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้สนใจ  จำนวนประมาณ 120 คน​

29 สิงหาคม 2559
  

วิทยากรวิพากษ์ การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 9 เรื่อง​

วิพากษ์ การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลสูติขนรีเวชกรรม จำนวน 10 เรื่อง

พยาบาลและบุคลากรสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 90 คน​

11 กันยายน 2559
  

วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ Teen) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ  วันที่  25 พฤศจิกายน  2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่​

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทอดทิ้งเด็ก และการใช้ความรุนแรงในเด็ก

ตัวแทนเยาวชนจาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 155 คน​

25 พฤศจิกายน  2559
  

​โครงการตุ๊กตาวิเศษเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเติมช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายจากแนวการถูกทารุณกรรมทางเพศ กับพนักงานสืบสวนและนักจิตวิทยา ผู้ทำหน้าที่สืบค้นเหตุการณ์เพื่อสาวให้ถึงปมแผลในใจเด็กที่ต้องการรับการเยียวยา​

​ศูนย์พัฒนางานวิจัยสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ ได้เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่น่าจะเป็นความร่วมมือในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันในอนาคต จึงได้ประสานกับเจ้าของโครงการ จัดกิจกรรมตัดเย็บตุ๊กตาขึ้น ณ บริเวณใต้อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสาตร์ เพื่อจัดกิจกรรมการตัดเย็บตุ๊กตา ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน​

doll.jpgdoll.jpg

19.jpg19.jpg


21 กุมภาพันธ์ 2560
  

จัด ประชุมวิชาการ 2560​ 

นักศึกษา /บุคลากร/บุคคลทั่วไป

ตลอดปี ต่อเนื่อง​

2560
  

Sound Mind Clinic

Counselling

Both in person and hotline

ณ ห้อง Lab จิตเวช

นักศึกษา /บุคลากร/บุคคลทั่วไป​

2560
  

MHCC Newsletter

จดหมายข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​

ปีละ หนึ่งฉบับ
  

​การวิจัย นวัตกรรมและงานรับใช้สังคมในยุค Thailand 4.0​

27 มีนาคม 2560
  

โครงการสำรวจความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาล ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

สำรวจ/ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สำหรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน และ/หรืองานวิจัยด้านการศึกษาพยาบาลบาล​

กันยายน  ถึง  ธันวาคม  2559
  

โครงการสำรวจความรู้และทักษะของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21​

สำรวจ/ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สำหรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน และ/หรืองานวิจัยด้านการศึกษาพยาบาลบาล​

กันยายน  ถึง  ธันวาคม  2559
  

โครงการส่งเสริม กระตุ้น ติดตาม อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับคณาจารย์​

เชิงสำรวจ​

ส.ค. – ธ.ค. 59
  

โครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21​

บรรยายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้​

ส.ค. – ธ.ค. 59
  

โครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี​

บรรยายแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้​  อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์​

ส.ค. – ธ.ค. 59
  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบไฮบริด​ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบไฮบริด นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์​

มค.-กย. 59
  

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์​

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์​

มค.-ธ.ค. 59
  

โครงการการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน​

จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์​

ส.ค. – ธ.ค. 59