Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
ชื่อโครงการวิจัย
บทคัดย่อ
รายงานฉบับสมบูรณ์
  
  
  
  
ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล (Nursing Policy and Outcome Center: NPOC)

โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

สภาการพยาบาล ร่วมกับ สสส.
  
การวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล (Nursing Policy and Outcome Center: NPOC)

โครงการย่อยที่ 2: ระบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว

ชื่อโครงการ: การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวในภาคเหนือของไทย (Development of Health Care Model for Migrant Workers in Northern Thailand)​
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
การวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care)

ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

คณะพยาบาลศาสตร์
  
งานวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care)

Prevalence of Behavioral Psychological Symptoms of Dementia and Factors Associated with BPDS in Asian Countries​

Grant-in-Aid for Scientific Research, Osaka University
  
งานวิจัยอยู่ระหว่างขอเสนองบประมาณ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care)

การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสรมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตชนิดล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง​

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
งานวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care)

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านในผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตในบริบทภาคเหนือ​

ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ประจำปี 2558
  
งานวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care)

การวิเคราะห์สถานการณ์โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งสู่ภาวะพฤฒิพลัง​

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทสไทยในพระราชูปถัมภ์
  
งานวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health)

ผลของการใช้สมุนไพรต่อปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอด​

ทุน สกว. ในชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัฒกรรม
  
งานวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health)

โครงการย่อยที่ 3:  สุขภาพทางเพศในสตรีวัยเจริญพันธุ์  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สุขภาพทางเพศในช่วงการมีบุตรของสตรีไทยภาคเหนือ : ปีที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือ​
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  
การวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health)

การพัฒนาการสนับสนุนการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาจากพยาบาลในสตรีที่ทำงานนอกบ้าน​

มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่
  
การวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21​

มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่
  
การวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health)

การพัฒนากล่องจำลองการตรวจภายในเพื่อฝึกประเมินความก้าวหน้าของการคลอด​

คณะพยาบาลศาสตร์
  
การวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care)

Family-focused mental health practice by mental health professionals in Thailand​

Sydney South East Asian Center
  
งานวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care)

การวิเคราะห์สถานการณ์การปรับพฤติกรรมในเด็กที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ของบุคลากรหอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น รพ. มหาราชนครเชียงใหม่​

คณะแพทย์ มช.
  
งานวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care)

การปฎิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ของพยาบาล APN ไทย​

สภาการพยาบาล
  
งานวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care)

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Mental Illness: An Umbrella Review of Systematic Review and Meta-analysis   Protocol​

คณะพยาบาลศาสตร์ มช
  
งานวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care)

Effectiveness of Psychosocial Interventions in Individuals with Schizophrenia: A Protocol for An Umbrella Review  of Systematic Reviews and Meta-analysis​

คณะพยาบาลศาสตร์ มช
  
งานวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต (Center for Mental Health and Psychiatric Care)

การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน​

วช
  
งานวิจัยกำลังดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม (Center for Quality Development in Nursing Education and Innovation)

การพัฒนารายวิชา ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนไทย [  Thai – Massive Open Online  Course (Thai-MOOC) ]​

สกอ. ผ่าน มช. ที่เป็นประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน
  
การวิจัยอยู่ระหว่างขอเสนองบประมาณ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม (Center for Quality Development in Nursing Education and Innovation)

การพัฒนารายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิดสำหรับมหาชนไทย

 [ Thai – Massive Open Online  Course
(
Thai-MOOC) ]​
สกอ. ผ่าน มช. ที่เป็นประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน
  
การวิจัยอยู่ระหว่างขอเสนองบประมาณ