Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

(Center of Excellence in Nursing)​​​​​​

 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยมีภารกิจในการผลิตบุคลากร การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และศูนย์บริการพยาบาล ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ศูนย์การพยาบาลด้านเอชไอวีและเอดส์ ศูนย์การศึกษาพยาบาล และศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในปี 2556 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 4 ศูนย์ และในปี 2559 จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 1 ศูนย์ รวมเป็น 9 ศูนย์ฯ ซึ่งแต่ละศูนย์ได้ดำเนินการโดยเอกเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะให้การดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลของคณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรจัดโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการวิจัย ผลิตนวัตกรรม และการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางการ             พยาบาลให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และบริการชุมชน
3. เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานานชาติและการพัฒนาฐานข้อมูลทางการ             พยาบาลในด้านต่างๆ
5. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลในกลุ่มเป้าหมายที่เชี่ยวชาญ โดยทำงานร่วมกันในสหสาขาเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ       ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป​
 
วิธีดำเนินการ 

การดำเนินงานวิจัยประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง  รายละเอียดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ​

1.จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประกอบด้วย
- ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน 
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน​
- หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
                                                      
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
- กำหนดนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานการเงินของศูนย์ฯ
- พิจารณาอำนาจและหน้าที่และการจัดระเบียบบริหารงานในศูนย์ฯ
 
2.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล   ประกอบด้วย
 2.1 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล                                         ประธานกรรมการ         
 2.2 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม                               กรรมการ        
 2.3 ประธานศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์                                                            กรรมการ
 2.4 ประธานศูนย์พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน                                                กรรมการ    
 2.5 ประธานศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ   กรรมการ      
 2.6 ประธานศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต                                                           กรรมการ
 2.7 ประธานศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล                                           กรรมการ
 2.8 ประธานศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์                     กรรมการ    
 2.9 ประธานศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ                                         กรรมการ
 2.10 ประธานศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น                                  กรรมการ
 2.11 อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์  สุวรรณคฤหาสน์                                            กรรมการและเลขานุการ
 2.12 นายเฉลิมพล  เชียงหลง                                                      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ​

 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
  1. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของศูนย์ฯ และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
  2. ดำเนินการตามแผนและนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
  3. เสนอรายงานประจำปีและรายงานการเงินของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
  4. ควบคุมดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 วิสัยทัศน์ (Vision)

  1. พัฒนากลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและมีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
  2. พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสามารถในระดับนักวิจัยอาวุโส
  3. พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  4. พัฒนางานที่บูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน

พันธกิจ (Mission)

   1 เกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ

   2 คณะมีนักวิจัยที่มีคุณสมบัติระดับนักวิจัยอาวุโสที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

   3 เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยของคณะกับนักวิจัย/นักวิชาการ 

   4 เกิดการบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอน

 
 กลยุทธ์ (Strategy)
    1 พัฒนากลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและมีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
    2 พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสามารถในระดับนักวิจัยอาวุโส
    3 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
    4 บูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอน​

 
                              
                             
                             
  
 
                        
                       
                       
                 
                
                
  
 
 
 

 Slide1.JPG
​ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)​
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเรียน 2 ชั้น 2
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่​ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-94-9093
อีเมล์ : excellencenursingcmu@gmail.com​