Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​​
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

(Center of Excellence in Nursing)​​​​​​

 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยมีภารกิจในการผลิตบุคลากร การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน พ.ศ.2551 คณะพยาบาลศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และศูนย์บริการพยาบาล ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการพยาบาลในด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การพยาบาลด้านผู้สูงอายุ ศูนย์การพยาบาลด้านเอชไอวีและเอดส์ ศูนย์การศึกษาพยาบาล และศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ในปี 2556 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 4 ศูนย์ และในปี 2559 จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางเพิ่มอีก 1 ศูนย์ รวมเป็น 9 ศูนย์ฯ ซึ่งแต่ละศูนย์ได้ดำเนินการโดยเอกเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะให้การดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลของคณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรจัดโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในการวิจัย ผลิตนวัตกรรม และการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทางการ             พยาบาลให้ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และบริการชุมชน
3. เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานานชาติและการพัฒนาฐานข้อมูลทางการ             พยาบาลในด้านต่างๆ
5. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลในกลุ่มเป้าหมายที่เชี่ยวชาญ โดยทำงานร่วมกันในสหสาขาเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ       ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป​
 
วิธีดำเนินการ 

การดำเนินงานวิจัยประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง  รายละเอียดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ​

1.จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประกอบด้วย
- ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน 
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน​
- หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ
                                                      
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
- กำหนดนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานการเงินของศูนย์ฯ
- พิจารณาอำนาจและหน้าที่และการจัดระเบียบบริหารงานในศูนย์ฯ
 
2.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล   ประกอบด้วย
 2.1 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล                                         ประธานกรรมการ         
 2.2 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม                               กรรมการ        
 2.3 ประธานศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์                                                            กรรมการ
 2.4 ประธานศูนย์พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน                                                กรรมการ    
 2.5 ประธานศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ   กรรมการ      
 2.6 ประธานศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิต                                                           กรรมการ
 2.7 ประธานศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล                                           กรรมการ
 2.8 ประธานศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์                     กรรมการ    
 2.9 ประธานศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ                                         กรรมการ
 2.10 ประธานศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น                                  กรรมการ
 2.11 อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์  สุวรรณคฤหาสน์                                            กรรมการและเลขานุการ
 2.12 นายเฉลิมพล  เชียงหลง                                                      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ​

 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
  1. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของศูนย์ฯ และนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
  2. ดำเนินการตามแผนและนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
  3. เสนอรายงานประจำปีและรายงานการเงินของศูนย์ฯ ต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ
  4. ควบคุมดูแลการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 วิสัยทัศน์ (Vision)

  1. พัฒนากลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและมีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
  2. พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสามารถในระดับนักวิจัยอาวุโส
  3. พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  4. พัฒนางานที่บูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน

พันธกิจ (Mission)

   1 เกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อสุขภาพของประชาชนในระดับประเทศ

   2 คณะมีนักวิจัยที่มีคุณสมบัติระดับนักวิจัยอาวุโสที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

   3 เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยของคณะกับนักวิจัย/นักวิชาการ 

   4 เกิดการบูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอน

 
 กลยุทธ์ (Strategy)
    1 พัฒนากลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งและมีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาถึงระดับนักวิจัยอาวุโส
    2 พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสามารถในระดับนักวิจัยอาวุโส
    3 พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
    4 บูรณาการ การวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ/บริการชุมชน และการเรียนการสอน​

 
                              
                             
                             
  Center for Excellence in Nursing Research

     The Faculty of Nursing Chiang Mai University Center for Excellence was started in 2013 with the Center of Developing Research on Sexual and Reproductive Health to oversee research conducted within the Faculty of Nursing and to also be a repository of data generated within the Faculty of Nursing and its researchers. The Faculty of Nursing consists of four main principals; academic, administration, the Center for Excellence, and community service. There are nine research centers managed under the Center for Excellence:

1.      Center for Quality Development in Nursing Education and Innovation

2.      Midwifery Research Center

3.      Center of Community Health System Development

4.      The Center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region

5.      Center for Mental Health and Psychiatric Care

6.      Nursing Policy and Outcome Center

7.      Center for Research and Innovation in Elderly Care

8.      Center for Developing Research on Sexual and Reproductive Health

9.      Center of System and Mechanism Development for Children and Adolescents Care

The Center for Excellence follows three main objectives in their research and development:

1.      Increase proficiency and competency in research and teaching in nursing graduate programs commensurate with international nursing institutions.

2.      Serve as a hub for quality academic activities and provision of academic services, both nationally and internationally.

3.      Serve as a center for sharing and exchanging knowledge and experience, both nationally and internationally, and for developing an evidence base in all areas of nursing.

 

     The foundations of the Center for Excellence are Research, Innovation, and Community. Based on these foundations, the Center for Excellence added the Center of System and Mechanism Development for Children and Adolescents Care in 2017 under the direction of Professor Susanha Yimyam, PhD, RN, whom was appointed the director of the Center for Excellence in 2017. One of the goals of the Center for Excellence is to promote middle and high-level research. They are currently researching the enhancement of health communication on reproductive health and developing a breast model for teaching breast care.

     Currently, fifteen million baht is being spent to initiate programs for the care of elderly at home and classes about healthy food choices. Strides are being taken to make sure the aging population will have the knowledge to care for themselves and others while still maintaining their independence.

     In addition, the Center for Excellence as a whole must publish 20 articles a year to maintain funding and meet Faculty of Nursing regulations. While all of the centers under the Center for Excellence work together, they are each responsible for procuring their own funding. And in order for the centers to be eligible to receive funding, the faculty and staff of the Faculty of Nursing must support the Center for Excellence. Because of this, the Faculty of Nursing and the Center for Excellence work exceedingly close with each other to further both administration’s goals.

     The Center for Excellence believes that research leads to innovation. Thanks to the research done over the past few years, numerous patents and awards have been procured. Through the research projects there is now a large research network of other districts from around Thailand and the world. With collaboration between several research centers, The Center for Excellence is able to better prepare our nurses for an ever-evolving digital era and our community as well.​

Slide1.1.JPG
Slide2.JPG
Slide3.JPG
Slide4.JPG
Slide5.JPG
Slide6.JPG
Slide7.JPG
Slide8.JPG
Slide9.JPG
Slide10.JPG
Slide11.JPG
Slide12.JPG


                        
                       
                       
                 
                
                
  
 
 
 

 รวมศูนย์.JPG
​ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)​
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเรียน 2 ชั้น 2
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่​ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-94-9138
อีเมล์ : excellencenursingcmu@gmail.com​