Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อบริการวิชาการ

วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ Teen) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ  วันที่  25 พฤศจิกายน  2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การทอดทิ้งเด็ก และการใช้ความรุนแรงในเด็ก

ตัวแทนเยาวชนจาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 155 คน​

ระยะเวลาดำเนินงาน

25 พฤศจิกายน  2559

Attachments

Created at 20/3/2560 14:16 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 20/3/2560 14:16 by NURSE\chalermpon.c