Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล(Center of Excellence in Nursing)

:

การบริการวิชาการ: ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

ผู้ให้บริการวิชาการ

ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อบริการวิชาการ

วิทยากรวิพากษ์ การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 9 เรื่อง​

รายละเอียดการให้บริการวิชาการ

วิพากษ์ การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลสูติขนรีเวชกรรม จำนวน 10 เรื่อง

พยาบาลและบุคลากรสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 90 คน​

ระยะเวลาดำเนินงาน

11 กันยายน 2559

Attachments

Created at 20/3/2560 14:15 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 20/3/2560 14:15 by NURSE\chalermpon.c