Skip Ribbon Commands
Skip to main content

เจ้าของ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Center for Research and Innovation in Elderly Care)

ชื่อโครงการวิจัย

ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

บทคัดย่อ

 

รายงานฉบับสมบูรณ์

 

แหล่งทุน

คณะพยาบาลศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินงาน

22 มกราคม 2558 – 21 มกราคม 2559

ประเภท

งานวิจัย

สถานะ

กำลังดำเนินการ

Attachments

Created at 4/2/2559 11:44 by NURSE\chalermpon.c
Last modified at 20/3/2560 10:48 by NURSE\chalermpon.c