Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​
​          Welcome to Nursing Library Chiang Mai University.
​​​
รวมมมมมมมมมมมมมมมมมม2.jpg 
 
 

 Search

 
 
 


 

 ข่าวสาร/ประกาศ/เรื่องแจ้ง

 
  
  
  
  
25/6/2560 17:35No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
22/6/2560 11:40No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
19/5/2560 13:29No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
15/3/2560 16:25No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
2/3/2560 13:05No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
24/2/2560 12:20No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
24/2/2560 12:16No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
24/2/2560 12:15No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
24/2/2560 12:09No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
9/2/2560 9:52No presence informationเพชรรัตน์ หนูนิ่ม
  
27/12/2559 10:03No presence informationเพชรรัตน์ หนูนิ่ม
  
9/12/2559 14:07No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
22/10/2559 14:12No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
22/9/2559 10:05No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
25/8/2559 10:40No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
18/8/2559 14:17No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
11/8/2559 19:48No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
9/8/2559 14:07No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
15/7/2559 12:59No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
24/5/2559 10:50No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
19/5/2559 19:36No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
4/5/2559 14:23No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
9/4/2559 17:23No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
25/3/2559 17:59No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
2/3/2559 13:46No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
2/3/2559 13:41No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
21/1/2559 17:54No presence informationวารุณี วงค์ประเสริฐ
  
15/1/2559 10:56No presence informationเพชรรัตน์ หนูนิ่ม
  
19/11/2558 16:08NURSE\sunisa.j
  
2/10/2558 18:31No presence informationเพชรรัตน์ หนูนิ่ม
1 - 30Next
 
 
 
 

 FAQ

 
  
คำตอบ
  
  

​1. เข้าไปที่เว็บไซตห้องสมุด 

http://search.lib.cmu.ac.th/screens/mainmenu.html

2. เข้าไปที่  My Library / renew ( http://search.lib.cmu.ac.th/patroninfo*thx) ​ 

​3.พิมพ์  ชื่อ  และ Barcode จากบัตรของผู้ใช้บริการ และทำตามขั้นตอน 

System Account
  

VPN (Virtual Private Network ) เป็นเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ใช้เทคนิคการทำ tunneling วิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เสมือนว่ายังใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะวิ่งมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย อาทิเช่น CINALH, ScienceDirect,  Proquest ฯลฯ  บทความต่างๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จากที่ไหนก็ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง
        การใช้ VPN เมื่อต้องการจะเข้าถึงบริการต่างๆของฐานข้อมูล เช่น การสืบค้นข้อมูล การอ่านเอกสารฉบับเต็ม เมื่ออยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        การใช้งาน VPN อาจจะมีความเร็วต่ำกว่าการใช้งานอินเทอร์โดยตรง ควรเชื่อมต่อ VPN เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรภายในของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ไม่ควรใช้ VPN ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตปกติ และให้ตัด (logout) การเชื่อมต่อ VPN ทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้งานบริการดังกล่าวข้างต้นของมหาวิทยาลัย 

ลักษณะขอบเขตและวิธีการใช้งาน

http://research.cmu.ac.th/about.php   

เงือนไขการใช้ VPN

  1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
  2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
  3. ผู้ใช้ที่ใช้งานจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้แลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้โดยทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
    ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นกรุณาใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ควรแจกจ่ายให้ผู้อื่น เพราะเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบ
    ผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
  5. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

การเชื่อมต่อเครือข่าย

          http://vpn.cmu.ac.th/ 

No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  

 

    การใช้ VPN Tunnel จะทำให้เสมือนใช้งานอยู่ภายใต้ CMU-Net ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใดๆ จึงทำให้สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทหรือเครือข่ายภายใน CMU-Net ที่เปิดให้บริการให้เฉพาะผู้ที่ใช้งาน CMU-Net เท่านั้นได้

 

 

Tunnel VPN

http://tunnel.cmu.ac.th/

Trnnel VPN Manual

http://tunnel.cmu.ac.th/help/help_tunnel.htm

No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
 
 

 ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด

 
< มิถุนายน 2560 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 
 

 

 

 

 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
110 ถนนอินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 935031 , 935036
Nursing Library Chiang Mai University
110 Inthawarorots Rd.
Sriphum, Muang
Chiang Mai Thailand 50200 Tel. 66-53-935031 / 66-53-935036 /  66-53-936078 / 66-53-949080
 
 
 
 
 
​​
​​

  lib.png

 

 dspace-logo-only.png

 

 

 Visit the Library

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 Library Services