Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Welcome to Nursing Library Chiang Mai University .

  รวมมมมมมมมมมมมมมมมมม2.jpg

​​   
 

 ข่าวสาร/ประกาศ/เรื่องแจ้ง

 
  
  
  
  
11/4/2557 12:25No presence informationจตุพร คุณยศยิ่ง
  
19/3/2557 10:24No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
19/3/2557 10:23No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
18/3/2557 15:06No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
26/12/2556 17:38No presence informationจตุพร คุณยศยิ่ง
  
20/12/2556 13:17No presence informationจตุพร คุณยศยิ่ง
  
16/12/2556 10:39No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
25/11/2556 15:45No presence informationจตุพร คุณยศยิ่ง
  
4/11/2556 13:02No presence informationจตุพร คุณยศยิ่ง
  
20/6/2556 16:44No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
15/5/2556 10:49No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
19/4/2556 15:41No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
22/1/2556 11:02No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
20/11/2555 16:13No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
1/11/2555 16:58No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
1/11/2555 14:07No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
18/9/2555 11:46No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
14/9/2555 14:56No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
23/8/2555 12:03No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
20/8/2555 13:54No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  
9/8/2555 9:49No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
 

 FAQ

 
  
คำตอบ
  
  

​1. เข้าไปที่เว็บไซตห้องสมุด 

http://search.lib.cmu.ac.th/screens/mainmenu.html

2. เข้าไปที่  My Library / renew ( http://search.lib.cmu.ac.th/patroninfo*thx) ​ 

​3.พิมพ์  ชื่อ  และ Barcode จากบัตรของผู้ใช้บริการ และทำตามขั้นตอน 

System Account
  

VPN (Virtual Private Network )  ใช้สำหรับเมื่อต้องการจะเข้าถึงฐานข้อมูลฉบับเต็มต่างๆเมื่ออยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาทิเช่น CINALH, ScienceDirect,  Proquest ฯลฯ   โดยใช้ VPN เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอรเน็ตเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (CMU-net) เพื่อใช้บริการฐานข้อมูลต่างๆทางการวิจัย 

ลักษณะขอบเขตและวิธีการใช้งาน

http://research.cmu.ac.th/about.php   

เงือนไขการใช้ VPN

  1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
  2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
  3. ผู้ใช้ที่ใช้งานจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้แลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้โดยทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
    ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นกรุณาใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ควรแจกจ่ายให้ผู้อื่น เพราะเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบ
    ผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
  5. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

การเชื่อมต่อเครือข่าย

          http://research.cmu.ac.th/ 

No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
  

 

    การใช้ VPN Tunnel จะทำให้เสมือนใช้งานอยู่ภายใต้ CMU-Net ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใดๆ จึงทำให้สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทหรือเครือข่ายภายใน CMU-Net ที่เปิดให้บริการให้เฉพาะผู้ที่ใช้งาน CMU-Net เท่านั้นได้

Tunnel VPN

http://tunnel.cmu.ac.th/

Trnnel VPN Manual

http://tunnel.cmu.ac.th/help/help_tunnel.htm

No presence informationประกายดาว ศรีโมรา
 

 ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด

 
< เมษายน 2557 >
 จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส.  อา. 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 

 

 ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 945031 , 945036
Nursing Library Chiang Mai University
110 Inthawarorots Rd
Sriphum Distric, Muang
Chiang Mai  Thailand 50200 Tel. 66-53-945031 66-53-945036
66-53-946078 66-53-949080
 

 lib.png

 

 

 Visit the Library

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Research Guides