Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน
  
  
  
ประสิทธิผลของการส่งเสริมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผลงานวิเคราะห์0001
  
เปรียบเทียบผลการใช้ 0.12 % คลอเฮ็กซิดีนในการทำความสะอาดช่องปาก วันละ 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง เพื่อลดภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
ผลงานวิเคราะห์0002
  
การติดตามความก้าวหน้าในอาชีพ คุณภาพของหลักสูตร และความพึงพอใจต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของบัณฑิตชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0003
  
ผลการดูแลเนื้อเยื่อบาดเจ็บด้วยการใช้ความเย็นในผู้ป่วยกระดูกหักแบบปิด
ผลงานวิเคราะห์0004
  
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล และการบริหารข้อเข่าต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ห้องตรวจกระดูกและข้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0005
  
การประเมินความหนาแน่นกระดูกจากการตรวจคัดกรองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ‪(Quantitative ultrasound ‪[QUS]‬)‬ และผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่มารับบริการที่คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0006
  
ผลการใช้ความร้อนและความเย็นต่อการหายของแผลและความเจ็บปวดแผลฝีเย็บของมารดาในระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
ผลงานวิเคราะห์0048
  
ภาวะหนาวสั่นหลังจากได้รับยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0047
  
ศึกษาผลการสอนความรู้เรื่องการดิ้นของทารกในครรภ์และการปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการนับทารกดิ้นในครรภ์โดยวิธีกำหนดช่วงเวลาและวิธีกำหนดจำนวนครั้ง
ผลงานวิเคราะห์0046
  
คู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสียงต่อโรคฟันผุ
คู่มือปฏิบัติงาน0045
  
ผลและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหลังการรักษาของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ‪(Urinary calculi)‬ โดยวิธีสลายนิ่ว ‪(Extracorporeal shock wave lithotripsy)‬ และ วิธีเจาะนิ่วผ่านเนื้อไต ‪(Percutaneous nephrolithotomy)
ผลงานวิเคราะห์0044
  
ผลของการใช้แบบแผนการป้องกันการสูญเสียความร้อนต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดที่ผ่าตัดคลอด
ผลงานวิเคราะห์0043
  
การพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คู่มือปฏิบัติงาน0042
  
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0041
  
คู่มือการปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยเอ็มโบลิซึ่มจากไขมัน ‪(Fat embolism syndrome)‬
คู่มือปฏิบัติงาน0040
  
คู่มือการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ
คู่มือปฏิบัติงาน0039
  
ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากและลำคอระหว่างและหลังการได้รับรังสีรักษาของผู้ป่วยแผนกงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0038
  
ผลของการนวดเท้าต่อความรู้สึกเจ็บปวดจากการเป็นมะเร็งและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง
ผลงานวิเคราะห์0012
  
ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด
ผลงานวิเคราะห์0019
  
การจัดการภาวะลำไส้ใหญ่พิการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลัน
ผลงานวิเคราะห์0017
  
การวิเคราะห์แผนและผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ จากงบประมาณรายจ่ายปี 2545-2547 ในส่วนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0020
  
ผลการใช้อุปกรณ์ดูดน้ำมันซิลิโคนในผู้ป่วยโรคจอตาลอกที่ได้รับการผ่าตัดวุ้นตา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0021
  
ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาระงับปวดแบบรุนแรงต่อการใช้ยาที่ถูกต้อง
ผลงานวิเคราะห์0022
  
ความต้องการของมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องต่อการปฏิบัติตัวและการเลี้ยงดูบุตร
ผลงานวิเคราะห์0023
  
คู่มือการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัด
คู่มือปฏิบัติงาน0024
  
ความถูกต้องของการคาดคะเนความดันภายใน cuff ของท่อช่วยหายใจ ชนิดปริมาตรสูงแรงดันต่ำ ในการดมยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0025
  
การศึกษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0026
  
รูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0027
  
ชุดตรวจต้นแบบวิธีโอลิโกนิวคลีโอไทด์ไลเกชั่นแอสเสย์ ‪(OLA-CRF01_AE)‬ เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ‪(HIV-1)‬ สายพันธุ์ CRF01_AE ที่กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
ผลงานวิเคราะห์0028
  
ผลของการใช้หมอนหลอดกาแฟ ต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ‪(Electronic fetal monitoring)‬ ในระยะก่อนคลอด ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผลงานวิเคราะห์0029
1 - 30Next