Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
คำตอบ
Attachment
  

​1. เข้าไปที่เว็บไซตห้องสมุด 

http://search.lib.cmu.ac.th/screens/mainmenu.html

2. เข้าไปที่  My Library / renew ( http://search.lib.cmu.ac.th/patroninfo*thx) ​ 

​3.พิมพ์  ชื่อ  และ Barcode จากบัตรของผู้ใช้บริการ และทำตามขั้นตอน 

  

VPN (Virtual Private Network ) เป็นเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ใช้เทคนิคการทำ tunneling วิ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เสมือนว่ายังใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอยู่ หลังจากเชื่อมต่อ VPN แล้ว ข้อมูลจราจรทั้งหมดจะวิ่งมายังเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยก่อนออกสู่อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากการเชื่อมต่อ VPN ทำให้เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงทำให้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย อาทิเช่น CINALH, ScienceDirect,  Proquest ฯลฯ  บทความต่างๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้จากที่ไหนก็ได้ โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาเชียงใหม่ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง
        การใช้ VPN เมื่อต้องการจะเข้าถึงบริการต่างๆของฐานข้อมูล เช่น การสืบค้นข้อมูล การอ่านเอกสารฉบับเต็ม เมื่ออยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        การใช้งาน VPN อาจจะมีความเร็วต่ำกว่าการใช้งานอินเทอร์โดยตรง ควรเชื่อมต่อ VPN เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรภายในของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ไม่ควรใช้ VPN ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตปกติ และให้ตัด (logout) การเชื่อมต่อ VPN ทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้งานบริการดังกล่าวข้างต้นของมหาวิทยาลัย 

ลักษณะขอบเขตและวิธีการใช้งาน

http://research.cmu.ac.th/about.php   

เงือนไขการใช้ VPN

  1. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในทางที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
  2. การใช้งานระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะถูกบันทึกการใช้งานไว้ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550
  3. ผู้ใช้ที่ใช้งานจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น ผู้แลระบบสามารถยุติหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้นั้นได้โดยทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
    ไม่ว่าจะให้ใครใช้บัญชีผู้ใช้ก็ตาม ดังนั้นกรุณาใช้บัญชีผู้ใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ควรแจกจ่ายให้ผู้อื่น เพราะเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบ
    ผลอันเกิดจากการใช้บัญชีผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
  5. การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยนี้ จะใช้งานได้เฉพาะเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตเท่านั้น เพื่อไม่ให้นำทรัพยากรของทางมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

การเชื่อมต่อเครือข่าย

          http://vpn.cmu.ac.th/ 

  

 

    การใช้ VPN Tunnel จะทำให้เสมือนใช้งานอยู่ภายใต้ CMU-Net ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใดๆ จึงทำให้สามารถเข้าถึงบริการบางประเภทหรือเครือข่ายภายใน CMU-Net ที่เปิดให้บริการให้เฉพาะผู้ที่ใช้งาน CMU-Net เท่านั้นได้

 

 

Tunnel VPN

http://tunnel.cmu.ac.th/

Trnnel VPN Manual

http://tunnel.cmu.ac.th/help/help_tunnel.htm