Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

ฉลาด แสงอาทิตย์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ผลการใช้ความร้อนและความเย็นต่อการหายของแผลและความเจ็บปวดแผลฝีเย็บของมารดาในระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0048

Attachments

Created at 12/3/2561 11:25 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:25 by ประกายดาว ศรีโมรา