Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

สมพิศ การดำริห์

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ผลการดูแลเนื้อเยื่อบาดเจ็บด้วยการใช้ความเย็นในผู้ป่วยกระดูกหักแบบปิด

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0004

Attachments

Created at 12/3/2561 11:20 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:20 by ประกายดาว ศรีโมรา