Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

นาฏยา งามพสุธาดล

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ผลของการใช้หมอนหลอดกาแฟ ต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ‪(Electronic fetal monitoring)‬ ในระยะก่อนคลอด ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0029

Attachments

Created at 12/3/2561 13:38 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:38 by ประกายดาว ศรีโมรา