Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

ปนัดดา สุวรรณ

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ผลของการนวดเท้าต่อความรู้สึกเจ็บปวดจากการเป็นมะเร็งและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0012

Attachments

Created at 12/3/2561 13:11 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 13:11 by ประกายดาว ศรีโมรา