Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

ทรงพล รุจิพรรณ

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากและลำคอระหว่างและหลังการได้รับรังสีรักษาของผู้ป่วยแผนกงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0038

Attachments

Created at 12/3/2561 11:40 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:40 by ประกายดาว ศรีโมรา