Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อเจ้าของผลงาน

บุญเรือง ตั้งสินมั่นคง

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปของผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประเภทผลงาน

ผลงานวิเคราะห์

เลขที่ผลงาน

0041

Attachments

Created at 12/3/2561 11:36 by ประกายดาว ศรีโมรา
Last modified at 12/3/2561 11:36 by ประกายดาว ศรีโมรา