Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

อำพร เวียงคำ

ชื่อเรื่อง

การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 อ226ก 2550 

เลขที่ CD

830

Attachments

Created at 10/6/2555 17:50 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:50 by System Account