Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้แต่ง

จิตรลดา สมรัตน์

ชื่อเรื่อง

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย​

ประเภท

วิทยานิพนธ์

เลขหมู่

W 4 จ234ป 2551

เลขที่ CD

1005

Attachments

Created at 10/6/2555 17:49 by System Account
Last modified at 10/6/2555 17:49 by System Account