Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

ธรรมมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

Body

สิ่งที่เรียนรู้
ธรรมาภิบาล ในการบริหาร
1) โปร่งใส (การออบแบบระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ มี Risk Management และการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม)
2) ตรวจสอบได้ (ระบบตรวจสอบตนเอง PDCA, Internal Audit, External Audit และรัฐตรวจสอบ)
ธรรมาภิบาล ในหลักการทำงาน
1) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) เช่น มี JD, สัญญาจ้าง
2) มีความรับผิด รับชอบ (Accountibility) การขึ้นเงินเดือน รางวัล การลงโทษ

ระบบการทำงานตามแนวทางของพระมหากษัตริย์
input --- ประหยัด
process --- เรียบง่าย
output --- ประโยชน์สูงสุด

การพัฒนา HR ของมช. ต้อง
1. รับคนธรรมดามาทำงานแล้วต้องพัฒนาให้เป็นเทวดาได้
2. ต้องร่วมมือกันทั้วทั้งองค์กร
3. ต้องเอาสิ่งที่ได้รับรู้ เรียนรู้มา คิดประยุกต์ เอามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆ ได้
4. ต้องจัดการ รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสากล และกระแสความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

การนำไปใช้
นำหลักการ ประหยัด-เรียบง่าย-ประโยชน์สูงสุด ไปปรับปรุงพัฒนาระบบงานในงานบริหารทั่วไป เช่น การปรับปรุงระบบการประเมิน360  การพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนาตนเอง เป็นต้น
ธรรมาภิบาลที่เป็นหลักการทำงาน เรื่อง ความรับผิดชอบ และความรับผดรับชอบ มาใช้ในหน่วยงานของงานบริหารทั่วไป การจัดทำ JD ที่ชัดเจน การส่งเสริมสนับสนุนสำหรับผู้กระทำดี และการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้กระทำผิด

ไฟล์แนบ

Attachments

Content Type: Comment
Created at 4/6/2015 3:06 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 4/22/2015 10:50 AM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ