Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้องานวิจัย /งานสร้างสรรค์
  
  
2555

ผลของการให้ข้อมูลผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาในโรงพยาบาลและความกลัวของเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน

555726 รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง
2555

ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล

555392รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง
2555

ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติในการให้อาหารทารกและผู้ป่วยเด็กของนักศึกษาพยาบาล

555392รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง
2555

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผ้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน​

555727 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง