Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
2555
  
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
1. ให้นักศึกษาศึกษาดูงานในหน่วยงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีพยาบาลผ้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้นักศึกษาพัฒนาโครงการการใช้แนวปฏิบัติหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วย (Evidence – Based Practice Project)
โดยมีพยาบาลผ้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติร่วมเป็นทีมพัฒนา
2555
  
การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง
มีอาจารย์แพทย์ร่วมสอนในกระบวนวิชา
1.รศ. พญ. ยุพดา พงษ์พรต สอนในหัวข้อการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการแปลผล
2.ผศ. พญ.จันทิมา ตั้งตรงจิตต์ สอนในหัวข้อการตรวจทางรังสีทรวงอก และการตรวจทางคอมพิวเตอร์
2555
  
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
มีอาจารย์แพทย์และอาจารย์เกษียณ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสอนคือ
1. รศ.พญ.ยุพดา สอนหัวข้อ Congenital Heart Diseases (อาจารย์แพทย์)
2.รศ.สร้อยสุดา สอนหัวข้อ ปัญหาด้านพัฒนาการในเด็กป่วย (อาจารย์เกษียณ คณะเทคนิคการแพทย์)
3. รศ. พญ. พิมพ์ลักษณ์  สอนหัวข้อโรคมะเร็งในเด็กและการรักษาด้วยเคมีบำบัด
2555
  
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ก่อนเริ่มเปิดการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาฯ ในโครงการการเตรียมอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
โดยวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ
1. อ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์
2. อ.นพ. มงคล เหล่าอารยะ
3. ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์                    
4. ผศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ
5. อ.นพ. ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี
6. อ. พญ. อลิสรา ดำรงมณี
7. รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
8. รศ.พญ.ยุพดา พงษ์พรต
2555
  
วิทยานิพนธ์
เชิญอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ให้แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์โดยจัดโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัยในต่างประเทศ
เมื่อวันที่  15 มิถุนายน   2555
วิทยากรคือ ผศ.ดร.ศรีมนา นิยมค้า
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคือ นักศึกษารหัส 54 จำนวน 10 คน และนักศึกษารหัส 55 จำนวน 10 คน