Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
รายชื่อทีมวิจัย
ทุนที่ได้รับ
  
  
ความก้าวหน้า
2555
  
555392 การพยาบาลเด็ก2

นางสมจิต เกียรติวัฒนาเจริญ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

12/3/255611/3/2557

1. โครงการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมคณะพยาบาล

2. อยู่ระหว่างการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ​