Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
2555
  
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
1. มอบหมายให้นักศึกษาเลือกหัวข้อการทำรายงาน 2 ฉบับ โดยเป็นการศึกษาปัญหาสุขภาพด้านร่างกายที่พบบ่อยในเด็ก  และปัญหาสุขภาพด้านจิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณที่พบบ่อยในเด็กป่วย โดยให้อิสระนักศึกษาเลือกประเด็นที่สนใจ เสนอเป็นรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน
2. ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน โดยการอภิปรายร่วมกัน
2555
  
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
1.ให้นักศึกษาเลือกฝึกปฏิบัติตามกลุ่มที่สนใจและประสบการณ์การดูแลเด็กป่วยใน 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มทารกแรกเกิดที่มีปัญหาซับซ้อน 2.กลุ่มเด็กป่วยโรคเรื่อรังที่มีปัญหาซับซ้อน 3. กลุ่มเด็กโรคเฉียบพลันที่มีปัยหาซับซ้อน
2.ให้เขียน individual learning objectives
3.ให้เขียน reflection ในสิ่งที่เรียนรู้
4. ให้นักศึกษาเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ เด็กป่วยที่ต้องการศึกษากรณีศึกษา การดูแลเด็กป่วยเป็นกลุ่ม การสอนและการโคชในผู้ปกครองหรือเด็กป่วย การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เลือกฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ที่นิเทศคอยให้การปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ
5.ให้นักศึกษาฝึกความคิดรวบยอดโดยใช้แผนผังความคิดในการนำเสนอกรณีศึกษา และเด็กป่วยที่ให้การดูแล
6. ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2555
  
สัมมนาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ขั้นสูง
1.ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าประเด็นการสัมมนาที่สนใจและมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือแนะนำ
2.ให้นักศึกนำสัมมนาในประเด็นที่เลือก กระตุ้นให้เพื่อนๆ ร่วมการสัมมนา
2555
  
การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง
1.การฝึกทักษะการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อน โดยขึ้นฝึกในหอผู้ป่วยและให้เลือกเด็กป่วยที่ศึกษาด้วยตนเอง
2. ให้มีชั่วโมง self study ให้นักศึกษาทบทวนและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม
3. ให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาได้ โดยนักศึกษาโทรศัพท์มานัดก่อนล่วงหน้า
2555
  
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
1.กระตุ้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน