Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้สำนักวิชา

:

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ > การจัดการความรู้สำนักวิชา > Categories

Category : การเรียนการสอน

กรกฎาคม 12
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน CMU-online, KC Moodle & A-tutor โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ สกุลพรรณ์
มิถุนายน 25
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน:การใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน
มิถุนายน 20
คู่มือและแนวปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน