Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อบริการวิชาการ
รายละเอียดการให้บริการวิชาการ
  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: เขตภาคเหนือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: เขตภาคเหนือ  ประชุมวิชาการแก่ชุมชน​  พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลของรัฐเขตภาคเหนือ  จำนวน 260 คน โดยจัดรุ่นละ130 คน วันที่ 11 –14 พฤศจิกายน 2557 รุ่นต่อไป วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

  

การสัมมนาการวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก และการผดุงครรภ์เพื่อแก้ไขปัญหาระดับประเทศ

การสัมมนาการวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก และการผดุงครรภ์เพื่อแก้ไขปัญหาระดับประเทศ  การสัมมนาภายในคณะฯ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะ ฯ 40 คน  คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะ ฯ 40 คน​