Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อบริการวิชาการ
รายละเอียดการให้บริการวิชาการ
  

การอบรมแกนนำสุขภาพฯ กลุ่มชาติพันธุ์


การอบรมแกนนำสุขภาพฯ กลุ่มชาติพันธุ์

ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546​

  

การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์


​การบริการสุขภาพในชุมชน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ 1) อาข่า  2) ม้ง  3) ลาหู่

ระหว่าง เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2546

  

​การจัดตั้งมุมสุขภาพในคริสตจักร

กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) อาข่า 2) ม้ง 3) ละหู่

ระหว่าง เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556​

  

​โครงการตุ๊กตาวิเศษเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการเติมช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายจากแนวการถูกทารุณกรรมทางเพศ กับพนักงานสืบสวนและนักจิตวิทยา ผู้ทำหน้าที่สืบค้นเหตุการณ์เพื่อสาวให้ถึงปมแผลในใจเด็กที่ต้องการรับการเยียวยา

​ศูนย์พัฒนางานวิจัยสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ ได้เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่น่าจะเป็นความร่วมมือในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกันในอนาคต จึงได้ประสานกับเจ้าของโครงการ จัดกิจกรรมตัดเย็บตุ๊กตาขึ้น ณ บริเวณใต้อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสาตร์ เพื่อจัดกิจกรรมการตัดเย็บตุ๊กตา ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน

doll.jpgdoll.jpg