Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
หัวข้อ
  
  

​ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำรหับกลุ่มชาติพันธุ์ 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ระหว่าง ปี 2555-2556

การวิจัย
  

​การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา สำหรับนักศึกษาพยาบาล

สนับสนุนโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างปี 2556-2557

การวิจัย
  

​การศึกษาชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระหว่างปี 2555 - 2556

การวิจัย
  

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างเพื่อเสนอของบประมาณ

เรื่อง การทดสอบความตรงของมาตรวัดความเข้มแข็งอดทนเชิงสตรีที่เป็นมะเร็งในระบบสืบพันธุ์​

การวิจัย
  

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างเพื่อเสนอของบประมาณ

ชุดโครงการวิจัย เืรื่อง การพัฒนาการสื่อสารสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของพยาบาล

เสนอของบประมาณจาก สสส.

การวิจัย
  

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างเพื่อเสนอของบประมาณ

ผลของดนตรีต่อการจัดการกลุ่มอาการในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม​

การวิจัย
  

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างเพื่อเสนอของบประมาณ

เรื่อง ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในเมือง

เสนอขอ งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 ในส่วน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การวิจัย
  

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่างเพื่อเสนอของบประมาณ

เรื่อง ผลของการดื่มน้ำสมุนไพรต่อการเพิ่มของปริมาณน้ำนมในระยะหลังคลอด

การวิจัย
  

ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ในเมือง​

การวิจัย
  

ระบบการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น​

การวิจัย
  

ผลของการใช้สมุนไพรต่อปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอด​

การวิจัย
  

โครงการย่อยที่ 3:  สุขภาพทางเพศในสตรีวัยเจริญพันธุ์  ในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​

โครงการ
  

สุขภาพทางเพศในช่วงการมีบุตร

 ​
การวิจัย