Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ระบบข่าวสารเว็บไซต์คณะฯ

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  
  
  
17/9/2564 9:37
  
31/8/2564 15:22
  
1/8/2564 0:52
 

 ข่าวรับสมัคร/ประกาศผล

 
  
  
  
2/9/2564 8:55
 

 ข่าวสำหรับนักศึกษา

 
  
  
  
21/9/2564 9:07
  
21/9/2564 9:07
  
13/9/2564 9:12
  
9/9/2564 9:47
  
9/9/2564 9:18
  
2/9/2564 15:16
  
2/9/2564 15:16
  
16/8/2564 11:52
  
14/8/2564 21:02
  
11/8/2564 10:58
  
11/8/2564 10:55
  
11/8/2564 9:00
  
7/8/2564 12:52
  
5/8/2564 16:06
  
2/8/2564 8:25
1 - 15Next
 

 ข่าววิเทศสัมพันธ์

 
  
  
There are no items to show in this view of the "ข่าววิเทศสัมพันธ์" list.
 

 ข่าวศูนย์วิจัย

 
  
  
There are no items to show in this view of the "ข่าวศูนย์วิจัย" list.
 

 ข่าวศูนย์บริการพยาบาล

 
  
  
There are no items to show in this view of the "ข่าวศูนย์บริการพยาบาล" list.
คำแนะนำการใช้งาน
  • กรุณาทำการ Sign In เข้าระบบก่อนการบันทึกข้อมูล
  • สิทธ์ในการบันทึกข้อมูล เป็นของคณาจารย์และบุคลากรคณะฯทุกท่าน
  • ท่านจะไม่สามารถแก้ไข/ลบ ข่าวสารที่ตัวท่านไม่ได้เป็นผู้บันทึกข้อมูลได้
  • ข่าวสารทั้งหมด จะไปปรากฏที่หน้าเว็บไซต์คณะฯ และหน้า FON MIS

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้
  • เลือกไปยัง Add new announment (ข้างล่างหัวข้อข่าวที่ท่านต้องการประกาศ)
  • ใส่ข้อมูลหัวข้อข่าว เนื้อหา และวันหมดอายุ
  • สามารถแทรกไฟล์ในเนื้อหาข่าวได้เลย ด้วยการคลิกเลือกไปที่ Ribbon Insert หรือจะทำการแนบไฟล์ก็ได้
  • ไฟล์ที่แนบจำกัดไว้ที่ 50 MB. แต่อย่างไรก็ตามการ Upload File ไม่ควรจะเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากจะช้าในการ Upload และ Download
  • การแก้ไข/ลบ ให้คลิกเลือกไปยังหัวข้อข่าวนั้นๆ กรณีต้องการแก้ไขให้คลิกปุ่ม Edit Item และหากต้องการลบให้คลิกปุ่ม Delete

มีข้อเสนอแนะในการใช้งาน กรุณาติดต่อ ทีมพัฒนาระบบ โทร.9163