Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

ข้อตกลงในการฝากเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์
- แจ้งเรื่องและเนื้อหาในการฝากประชาสัมพ้นธ์ให้ชัดเจน
- ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการใดๆทั้งสิ้น
- ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป โปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ที่ให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สะดวก

 
  
  
  
  
  
  
พชรภรณ์ ศรีมาลานนท์ 023451241 irdi.matchingcenter@gmail.com030/5/2561 11:33