Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ (Healthy Workplace)

ชื่อกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ (Healthy Workplace)    

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ จังหวัดระยอง และ  จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรแห่งสุขภาวะ
(Healthy Workplace) ประจำปี 2561
จัดโดย ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสมัยที่ 5 (พ.ศ.2560-2562)
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทในเครือของ ปตท.จำกัด (มหาชน)
ด้าน CSR : Corporate Social Responsibility จังหวัดระยอง
และ เรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

18/5/2561

ภาพ

Attachments

Created at 25/5/2561 9:51 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 25/5/2561 9:51 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ