Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: เจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อกิจกรรม

เจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์
รองคณบดีฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเชิญไปเจรจาพร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย
ตลอดจนเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 4 แห่ง ได้แก่
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ School of Nursing, University of Washington Seattle และ ณ Seattle University ในวันที่ 27 เมษายน 2561
ณ School of Nursing, University of Michigan Ann Arbor และ
ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ School of Nursing, University Minnesota Minneapolis นอกจากนี้คณบดีและคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานนาชาติ
เรื่อง ICOMOS 2018 International Conference on One Medicine One Science ณ Minneapolis Minnesota ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

อนึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป ICOMOS 2019
โดยในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้ง 4 แห่งดังกล่าวได้พบปะกับ
คณบดีและผู้บริหารระดับสูงของทุกสถาบันในความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการต่างๆ แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์ด้วย

 

ประเภทกิจกรรม

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

23/4/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/5/2561 14:57 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/5/2561 14:57 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ